РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК”

Нова почасова мобилна интегрирана

здравно-социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания

 

От 01.09.2019 година Община Казанлък започна организация за разкриване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа“.

Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Казанлък, чрез предоставяне на индивидуализирана здравно-социални подкрепа в домашна среда.

  Кметът на Община Казанлък възложи на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).

Считано от месец февруари 2020 година за период от 12 месеца, Доставчикът - Домашен социален патронаж ще предоставя мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 142 души, кандидатствали и класирани за потребители на услугата.

Услугата „патронажна грижа“ ще се предоставя по Методика, одобрена от Министъра на здравеопазването.

 

Потребители, които да ползват услугата „патронажна грижа“ могат да бъдат:

Ø  Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години) с ограничения или невъзможност за самообслужване и

Ø  Хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък.

 

 В изпълнение на дейностите по предоставяне на патронажни грижи ще бъдат привлечени и обучени 11 екипа от специалисти по здравни грижи и специалисти по социални дейности. В подкрепа на потребителите ще работят 1 рехабилитатор и 1 психолог.

В периода ноември-декември 2019 г. ще бъде обявен прием на заявления от желаещи да бъдат включени в услугата като потребители. Предстои подбор на потребители, подбор на персонал за услугата, изготвяне на индивидуална оценка на заявилите желание да бъдат потребители. В процес на организация са доставки на консумативи, материали и оборудване, необходими за обезпечаване на услугата. За подобряване мобилността на екипите в услугата ще бъдат закупени 2 броя леки автомобили.    

Услугата „Патронажна грижа“ се управлява от екип, състоящ се от ръководител, диспечер и счетоводител.

Офисът на услугата се намира в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3. Същият ще бъде ремонтиран, оборудван и обзаведен. 

 

Проект Патронажна грижа в община Казанлък“ се финансира по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез Европейския социален фонд.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  е подписан на 09.07.2019 г. със срок за реализиране на дейностите 17 месеца, считано от 01.09.2019 г. до 01.02.2021 г.

Общата стойност на проекта е 366 536,48 лв., от които 311 556,01 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд, а 54 980,47 лв. национално финансиране.

Проект  се реализира в съответствие със заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/19.01.2018 г.

Проектът е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 

 

  Изтегли Документ
публ. на 20.10.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220