Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на кобила и кон. Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г., втора дата при липса на кандидати- 20.11.2019 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, чл. 80, ал. 7,  и чл. 81  от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед № 1651/29.10.2019г. на ВрИД кмет, обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на:

 

 

Предмет на търга:

 

Час

на търга

 

Начална тръжна цена, лв.

Цена за

 тр. док.,

 в лв. /без дълж. ДДС/

1.

Кобила с уникален доживотен

№: 100003000124235,  име Милена

10,00

450

50

2.

Кон с уникален доживотен № 100003000124273, име Христо

10,30

650

50

 

Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г. в ст. 21А в сградата на Община Казанлък. Втора дата -  20.11.2019 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък срещу заплатена цена в брой на касата в Центъра за информация и услуги на гражданите.

            Оглед на животните: за кобилата - в Животновъден обект на ЗП Велина Иванова Ракаджиева в с. Овощник, общ. Казанлък и кончето в Животновъден обект на ЗП Златка Генчева Стойчева, гр. Казанлък от 10ч. до 16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК по БУЛСТАТ.

            За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

н-к отдел ИУС при Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220