Обява за подбор на кандидати за потребители по проект № BG05M9OP001-2.040-0115 „Патронажна грижа в община Казанлък”

Обява

Домашен социален патронаж - Казанлък

в качеството си на Доставчик на услуга „Патронажна грижа“

 

обявява подбор на

кандидати за потребители на услуга „Патронажна грижа“

 

Услугата „Патронажна грижа“ е комплекс от здравни и социални услуги, съответстващи на потребностите на потребителя. Услугата ще се предоставя от екип от специалисти по здравни и социални дейности и в съответствие с Методика за предоставяне на патронажна грижа, разработена от Министерството на здравеопазването.

Целта на услугата е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на допустимите лица.

Услугата ще се предоставя в домашната среда на потребителите в населените места на територията на община Казанлък.

За почасовата мобилна здравно–социална услуга „Патронажна грижа“ не се заплаща месечна потребителска такса.

Лица, допустими за потребители на услуга „Патронажна грижа“ са:

 

•           Възрастни хора, навършили 66 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 

•           Хора с увреждания.

 

Домашен социален патронаж обявява прием на документи от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата „Патронажна грижа“.

 

Кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:

 

1.      Заявление от кандидата (по образец);

2.      Заверено копие на документ за самоличност;

3.      Декларация за обработка на лични данни  (по образец);

4.      Заверено копие на документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (ако е приложимо);

5.      Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (ако е приложимо);

6.      Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда /приложимо за хора с увреждания/;

7.      Удостоверение за Настоящ адрес – изисква се, когато постоянният и настоящият адрес на кандидат – потребителя са различни.

 

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Казанлък – www.kazanlak.bg, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ или да се получат на място в:

- сградата на Домашен социален патронаж, гр.Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3;

- сградата на Община Казанлък, гр.Казанлък, бул. „Розова долина“, № 6, партерен етаж, отдел „Стратегическо планиране и проекти“.

 

Срок за подаване на документи до 27.11.2019 г. включително.

Документите се подават лично или от упълномощен представител на адрес: Община Казанлък, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, партерен етаж, бул. „Розова долина“ № 6,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите чрез посещение по домовете от екип от двама специалисти.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.

 

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на:

-          информационното табло в сградата на Домашен социален патронаж, гр.Казанлък, ул. „Паисий Хилендарски” № 3;

-          информационното табло в сградата на Община Казанлък, гр.Казанлък, бул. „Розова долина № 6, Център за информация и услуги на гражданите;

-          интернет страницата на Община Казанлък – www.kazanlak.bg, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“.

 

Предоставянето на почасови здравно-социални услуги на нуждаещи се лица ще започне от 01.02.2020 г. и ще е с продължителност от 12 месеца.

 

Лице за контакт:

Десислава Минкова – Диспечер на услугата „Патронажна грижа“ – тел.  0431/98 255;

 

 

Пепа Димитрова

Ръководител на услуга „Патронажна грижа“

 

Заявление от кандидат - потребител

Декларация за лични данни

 

 

  Изтегли Документ
публ. на 14.11.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220