Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки в ПИ с идентификатор 35167.504.862. Търговете ще се проведат на 29.11.2019 г. (втора дата при липса на кандидати 10.12.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед №1730/13.11.2019 г. на кмета на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решениe  №1093 от 27.06.2019 г. на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за учредяване право на строеж за построяване на 2 броя полуподземни гаражни клетки, съгласно комбинирана скица №446/23.04.2019 г. и схема на определените за построяване гаражи „гаражни клетки“ № 6 и № 8 в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, с площ 997 кв. м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I „За жилищно строителство и полуподземни гаражи“, ул. „Пеньо Черньоолу“ № 3, гр. Казанлък, съгласно ПУП-ПР и ПУП-ПЗ, одобрени със Заповед №1451/24.09.2005 г., както следва:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

1.

Гаражна клетка № 6 със ЗП 21 кв. м

10:00

3 150

2.

Гаражна клетка № 8 със ЗП 21 кв. м

10:30

3 150

 

Търговете ще се проведат на 29.11.2019 г. в ст. 21А в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) -  10.12.2019 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра. Цената за тръжна документация в размер на 100 лв. без ДДС се внася в бройна касата в ЦИУ или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на правото на строеж се заплаща в лева от участника, спечелил търга за учредяване право на строеж за построяване на гараж, до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, ДДС не се дължи.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходимите документи за участие в търговете са посочени в Указанията за участниците и са част от тръжните документи.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

            За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.: 0431/98243.

 

Татяна Станева

Началник отдел ИУС

При Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220