Изграждане на велоaлея от гр. Крън до гр. Шипка, реализирана в рамките на проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

публ. на 06.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че заседанието за отваряне на ценовите предложения по горепосочената обществена поръчка ще се проведе на 04.02.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Казанлък, на бул. „Розова долина“ № 6, етаж 1, зала № 6.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

С уважение,

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Председател на комисия за провеждане на процедурата,

назначена със Заповед № 38/ 15.01.2020 г. на кмета на община Казанлък

 

 

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220