Удължаване срока за подбор на персонал за предоставяне на услугата “Патронажна грижа“

Обява

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Казанлък в качеството си на бенефициент удължава срока за подбор на персонал, както следва:

·         Специалист „Здравни грижи“ - трудово правоотношение в рамките на 4 часов работен ден за срок до 01.02.2021 г.;

·         Специалист „Социални дейности“ - трудово правоотношение в рамките на 4 часов работен ден за срок до 01.02.2021 г.;

·         Шофьор - трудово правоотношение на пълен работен ден за срок до 01.02.2021 г.

 

Изисквания към кандидатите за обявените длъжности :

-   да са пълнолетни граждани;

-   да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

   - да не са осъждани;

  - да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра:

-          Завършено медицинско образование;

-          Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

-          Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

-          Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

-          Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването;

-          Членство към професионална организация на професионалистите по здравни грижи се счита за предимство;

-          Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-          Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

-          Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;

-          Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);

-          Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

-          Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

-          Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;

-          Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

-          Води необходимата документация и отчетност;

 

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Социални дейности“ – Домашен санитар:

- Завършено образование - не се изисква, наличието на придобита степен е предимство;

             - Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

- Придобита квалификация за „Домашен помощник“, „Социален асистент“ и „Личен          асистент“  се счита за предимство;

- Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-  Подпомага специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности;

- Поддържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава;

- Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);

-  Съдейства при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;

- Съдейства при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);

- Съдейства за закупуване на лекарства и заплаща битови сметки (със средства на потребителя);

-  Съдейства за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;

- Административна помощ - съдейства за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълва и подава на необходимите формуляри, като данъчни декларации, попълване и подаване па заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;

-  Оказва помощ при придвижване на потребителя в дома и извън него;

- Оказва помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;

- Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти;

-   Води необходимата документация и отчетност.

 

Изисквания за заемане на  длъжността  Шофьор:

-          Завършено средно образование;

-          Свидетелство за управление на моторно превозно средство категория В;

-          Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

-          Професионален опит е предимство.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-          Осигурява транспорт на специалистите по „Здравни грижи“ и „Социални дейности“, до потребителите с цел предоставяне на равни възможности за всички потребители от всички населени места с различна отдалеченост от общинския център;

-          Спазва правилата на Закона за движение по пътищата при управлението на моторното превозно средство (МПС);

-          Осъществява помощ при пренасяне на медицински консумативи, помощни средства и санитарни материали необходими на персонала на услугите в проекта;

-          Транспортира екипа за управление на услугата при осъществяване на вътрешен мониторинг на услугата „Патронажна грижа“;

-          Поддържа и отговаря за стопанисване, поддържане и управление на зачисленото му МПС;

-          Изпълнява и други задачи, съобразно възможностите и компетенциите си, възникнали в процеса на изпълнение на дейностите и възложени от екипа за управление на услугата.

Необходими документи:

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Автобиография;

-          Мотивационно писмо;

-          Документ за завършено образование - копие;

-          Свидетелство за управление на МПС – копие ( ако е приложимо);

-          Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-          Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък – www.kazanlak.bg , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“,  както и да се получат на място:

- в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 2 – Деловодство;

- в сградата на Домашен социален патронаж, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък.

 

Срок за подаване на документи -  всеки работен ден до  15.01.2020 г. включително в рамките на работното време на Център за информация и услуги на гражданите в Община Казанлък.

 

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Домашен социален патронаж, ул. „Паисий Хилендарски” № 3, на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – www.kazanlak.bg , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“.

                                                                       

Лица за контакт:

Десислава Минкова, Диспечер на услугата „Патронажна грижа“ – 0431/98 255

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Заявление за участие в подбор

Декларация за лични данни

 

  Изтегли Документ
публ. на 09.01.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220