Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 06.02.2020г.(втора дата при липса на кандидати 20.02.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 80, т. 4, чл. 81, ал. 2 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповеди №№ 67 и 68 на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №№ 34 и 35/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък ОБЯВЯВА публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за продажба на общински имоти, както следва:

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

 

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с площ 11 440 кв. м, адрес: кв. 376, гр. Казанлък

11:00

460 360

180

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65  с площ 3 572 кв. м, адрес:, кв.376 гр. Казанлък

11:30

186 460

180

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758 с площ 434 кв. м, адрес:, гр. Казанлък п.к.6100 /ул.“Стара планина“, гр.Казанлък/

12:00

17 800

180

Търговете да се проведат на 06.02.2020 г. в ст. 21 А в сградата на Община Казанлък, втора дата -  20.02.2020 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или  на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

            Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта  на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

            За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.:0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък

публ. на 24.01.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220