ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

  1. Причини, които налагат приемането:
  1. Следвайки своя подход, ориентиран към семействата, с ясни цели, мерки и дейности, според които всички родители в общината да имат възможност да отгледат децата си, да получават необходимата подкрепа, за да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат и да съвместяват семейните си отговорности с професионалния и обществения живот, Община Казанлък предложи младите семейства, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител, да бъдат поощрени.

Приемането на тази Наредба би въздействала за задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, задържане на образовани семейства на територията на общината, както и привличане на нови такива и най-вече да стимулира отговорното родителство.

С цел предотвратяване на порочни практики за усвояване на еднократната финансова помощ под формата на ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък, се въвеждат критерии, на които родителите следва да отговарят. По този начин Общината може да предотврати опасността финансовата помощ, която е предвидена за спомагане на отглеждането на едно дете, да бъде усвоена и да се използва не по предназначение.

  1. Еднократна финансова помощ за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации до настоящия момент се отпускаше само по Решение на Общински съвет – Казанлък. В настоящата наредба са разписани ясни и точни правила и критерии, на които следва да отговарят кандидатстващите граждани, както и документите, които следва да представят за отпускане на помощта. С прилагането на разпоредбите на нормативния акт се цели осигуряване на подкрепа на граждани, попаднали в затруднено положение поради влошаване на здравословното състояние или случаите на тежки кризи при извънредни ситуации, при които гражданите не могат да се справят сами.

 

В действащата подзаконова нормативна база на община Казанлък липсва подобен тип документ, регламентиращ отпускането на еднократни финансови помощи на нейните граждани.

  1. Цели, които се поставят:

Настоящата Наредба си поставя като основна цел стимулиране на отговорното родителство, а не раждането и отглеждането на деца в риск, както и предоставяне на еднократни финансови помощи за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации, в които са попаднали граждани на общината.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Казанлък. Прогнозната стойност, която се очаква да покрие нуждите на Наредбата за 2020 г., е в общ размер на 215 000 лв. (200 000 лв. за еднократна финансова помощ под формата на ваучери за подпомагане на младите семейства и 15 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации).

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством еднократните финансови помощи да бъдат насърчени и подпомогнати семейства, отглеждащи децата си на територията на община Казанлък, както и подкрепени граждани, попаднали в затруднено финансово състояние поради заболяване или при особено тежки или извънредни ситуации.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганата Наредба е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за отпускане  на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 14.02.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него в 30-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА обществени консултации с граждани ще се проведат на 28.02.2020 г. от 10,00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg

Проект на на Наредба за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.


 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220