ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за изпълнение на инвестиционен проект.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и въведените мерки и ограничения, е невъзможно публичното обсъждане да бъде проведено с физическо присъствие на участниците. Поради това същото ще се осъществи чрез и-мейл кореспонденция със заинтересованите страни до 17:30 часа на 09.04.2020 г.

Средствата по кредита ще се използват за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейности само за частта безвъзмездна финансова помощ по Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01) за проект „Светът на траките“, финансиран по процедура № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Максималният размер (стойност) на дълга е до 4 379 000,00 лева. Индикативният общ срок на погасяване е до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01) и/или от собствени бюджетни средства.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез:

-           Учредяване на залог върху вземанията на Община Казанлък по Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01), сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-           Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Казанлък, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Казанлък по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 17:30 ч. на 09.04.2020 г., на електронна поща mayor@kazanlak.bg и m.atanasova@kazanlak.bg

Допълнителна информация свързана с проекта и условията за кредитиране могат да бъдат намерени на интернет адрес https://www.kazanlak.bg/ в секция Обществени обсъждания.

 

02.04.2020 г.

 
  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220