Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 22.04.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 19.05.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед № 476/ 07.07.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения с номера №88 и №89, взети на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за продажба на следните общински имоти:

Обект на търга

 

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за закупуване на тръжна документация в лв.закупуване на тръжна документация в лв.

без ДДС

1.

ПИ с идентификатор 35167.506.3180, с обща площ 475 кв.м., ул.“Н.Балкански“, гр.Казанлък

11:00

17 100

180

2.

ПИ с идентификатор 35167.506.3084, с обща площ 542 кв.м., ул.“Олимпиада“, гр.Казанлък

11:30

14 700

180

3.

ПК с идентификатор 83106.501.989, с обща площ 1113 кв.м., с. Шейново

12:00

9 260

160

Търговете ще се проведат на 22.04.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Общинска администрация, втора дата – 19.05.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплааща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка,  BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

            Тръжна документация се получава от гиша № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се зааплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и дължимия ДДС.

Оглед на имотите – от 10:00 ч. до 16:00 ч. през всичките работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие: на Гише № 2 „Деловодство“ в ЦИУ при Община Казанлъък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ дата на търговете.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.:0431/98243.


Драгомир Петков

Зам.-кмет на Община Казанлък

публ. на 07.04.2020 г.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220