Eднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни

Считано от 13.04.2020 г. вече за всяко дете, родено от 01.01.2020 г., родителите ще могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни в общ размер на 500 лева.

Условията, на които следва да отговарят родителите, са:

     

 (1) Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението.

(2)  Родителите следва да имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето.

 (3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

(4) И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето.

(5) Родителите на новороденото дете да нямат изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

(6) Родителите следва да са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете и/или за първото и/или второто дете/деца.

(7) Родителите следва да са осигурили редовното посещение на учебните занятия в образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Подробна информация може да откриете в Наредба 17

Срокът за подаване на документи е 6 месеца от датата на раждане на детето, за което се кандидатства. За всички деца, родени от 01.01.2020 г. до деня на сключване на договора за избор на изпълнител за изработване и доставяне на ваучери, срокът за подаване на документи за получаване на еднократна помощ също е 6 месеца.

Считано от 13.04.2020 г. имащите право родители могат да подават Заявление – декларация и прилежащите към нея документи всеки работен ден на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Казанлък.

Към заявление-декларацията родителите прилагат:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка;

2. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка;

3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка;

4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

5. Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия – оригинал;

6. Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.

7. Декларация, че към момента на подаване на заявлението не сте лишени от родителски права.

  Изтегли Документ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220