Eднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни

Еднократна финансова помощ в размер на 500 лв., под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, за всяко новородено дете, в подкрепа на младите родители в община Казанлък.

Условията, на които следва да отговарят родителите, са:

(1) (изм. с Решение № 234/24.09.2020 г.) Към момента на подаване на заявление-декларация и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на раждане на детето.

(2)  Родителите следва да имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето.

(3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

(4) И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето.

(5) (изм. с Решение № 234/24.09.2020 г.) Родителите на новороденото дете да нямат непогасени задължения към Община Казанлък, установени с влязъл в сила акт към момента на подаване на заявлението-декларация.

(6) Родителите следва да са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете и/или за първото и/или второто дете/деца.

(7) Родителите следва да са осигурили редовното посещение на учебните занятия в образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Подробна информация може да откриете в Наредба 17

Срокът за подаване на документи е 9 месеца от датата на раждане на детето, за което се кандидатства.

Заявление – декларация и прилежащите към него документи могат да се подават всеки работен ден на гише № 4 в Център за административно обслужване на Община Казанлък.

Към заявление-декларацията родителите прилагат:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка;

2. Копие от диплома за завършено минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка;

3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка;

4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето/децата, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето/децата;

За отпускане на финансова помощ за новородено второ и следващо дете, родителите предоставят към заявлението-декларация допълнителни документи, както следва:

1. Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия – оригинал;

2. Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.


 

 

  Изтегли Документ
публ. на 14.04.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220