Местни избори 2023

Световни дни

Отбелязване на различни световни дни с обществено и социално значение.

 

Януари

24 януари - Международен ден на образованието: Този ден е обявен от ООН с цел да подчертае важността на образованието за индивидуалното развитие, борбата с бедността, насърчаването на равенството и устойчивото развитие.

27 януари - Международен ден на паметта за Холокоста: Този ден се посвещава на паметта на жертвите на Холокоста, в което милиони евреи и други групи са били убити по време на Втората световна война.

 

Февруари

4 февруари - Световен ден на борбата срещу рака (World Cancer Day)

6 февруари - Международен ден на нулевата толерантност към женското генитално подрязване (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation)

11 февруари - Международен ден на жените и момичетата в науката (International Day of Women and Girls in Science)

13 февруари - Световен ден на радиото (World Radio Day)

20 февруари - Световен ден на социалната справедливост (World Day of Social Justice)

 

Март

8 март - Международен ден на жената: Световен ден, посветен на постиженията на жените в социалния, икономическия, културния и политическия живот, както и на насърчаването на равенството между половете.

20 март - Международен ден на щастието: Този ден подчертава важността на щастието и благополучието като универсални цели и насърчава действия, които спомагат за постигането на по-щастлив и изпълнен живот за всички.

21 март - Международен ден за премахване на расовата дискриминация: Този ден се фокусира върху повишаването на осведомеността за необходимостта от премахване на расовата дискриминация, насърчаването на толерантността и изграждането на инклузивни общества.

22 март - Световен ден на водата: Годишно събитие, което цели да повиши осведомеността за важността на пряската вода и пропагандира устойчивото управление на водните ресурси.

24 март - Световен ден на борбата с туберкулозата: Този ден подчертава глобалната епидемия от туберкулоза, насърчава усилията за предотвратяване и лечение на заболяването и подкрепя хората, засегнати от него.

 

Април

2 април - Световен ден на насърчаване на осведомеността за аутизма: Този ден се фокусира върху подобряването на осведомеността за аутизма, подкрепата на хората с аутистични спектърни разстройства и насърчаването на равенството, включението и достъпа до подходящи услуги.

7 април - Световен ден на здравето: Този ден се отбелязва в памет на създаването на Световната здравна организация (СЗО) и има за цел да повиши осведомеността за важността на здравето и насърчаването на всеобщо физическо и психическо благополучие.

22 април - Световен ден на Земята: Този ден е посветен на опазването на околната среда и екологичната осведоменост. С цел повишаване на осведомеността за околната среда и подкрепа на екологични инициативи, се провеждат различни акции и кампании.

 

Май

1 май - Международен празник на труда: Този ден се отбелязва в много страни по света като празник на труда и работническото движение. Той е свързан с борбата за права на работниците и почит към техния принос в обществото.

3 май - Световен ден на свободата на печата: Този ден подчертава важността на свободата на изразяване и пресата като основни права в демократичното общество. Целта е да се насърчава свободният поток на информация и защитата на журналистическата независимост.

8 май - Световен ден на кръвта: Този ден има за цел да повиши осведомеността за важността на даряването на кръв и да привлече вниманието към необходимостта от сигурни кръводарители за спасяване на животи.

15 май - Международен ден на семейството: Този ден служи за промотиране на ролята и значимостта на семейството като основна клетка на обществото. Целта е да се насърчават семейните ценности, солидарността и подкрепата в рамките на семейството.

 

Юни

5 юни - Световен ден на околната среда: Този ден е посветен на опазването на околната среда и подчертава необходимостта от действия за борба с изменението на климата, опазване на природните ресурси и насърчаване на устойчиво развитие.

20 юни - Световен ден на бежанците: Този ден има за цел да повиши осведомеността за предизвикателствата, пред които са изправени бежанците по света, и да покаже солидарност с тях.

21 юни - Международен ден на йогата: Този ден отбелязва значение на йогата за физическо и психическо благополучие. Чрез различни събития и практики се популяризира традиционната индийска практика на йога.

26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и незаконната търговия с наркотици: Този ден се фокусира върху предизвикателствата, свързани със злоупотребата на наркотици и незаконната търговия с тях. Целта е да се повиши осведомеността и да се насърчават превенцията и лечението на наркотичната зависимост.

30 юни - Международен ден на социалните медии: Този ден се отбелязва за да се покаже значимостта на социалните медии в съвременното общество и комуникацията, както и да се насърчи здравословното използване на технологиите.

 

Юли

1 юли - Международен ден на кооперациите: Този ден подчертава приноса на кооперациите за социално-икономическото развитие, борбата с бедността и насърчаването на устойчиви средства за препитание. Целта е да се повиши осведомеността за важността на кооперативните предприятия за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

11 юли - Световен ден на населението: Този ден се фокусира върху предизвикателствата и възможностите, свързани с населението на Земята. Целта е да се насърчи осведомеността за въпроси, свързани с репродуктивното здраве, равенството на половете и устойчивото развитие.

18 юли - Международен ден на Нелсън Мандела: Този ден отбелязва рождения ден на Нелсън Мандела, известния антиапартеидов борец и бивш президент на Южна Африка. Целта е да се почита неговото наследство в насърчаването на мир, правата на човека, примирение и социална справедливост.

28 юли - Световен ден на хепатита: Този ден се фокусира върху повишаването на осведомеността за хепатитите, тяхната предотвратяване, диагностициране и лечение. Целта е да се мобилизира действие за премахването на хепатита като заплаха за общественото здраве и насърчаване на достъпа до тестове и лечение.

 

Август

12 август - Международен ден на младежта: Този ден е посветен на младежта и важната им роля в обществото. Целта е да се повиши осведомеността за предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите хора, и да се насърчи тяхната активна участие в обществения живот.

19 август - Световен ден на хуманитарната помощ: Този ден отбелязва значимостта на хуманитарната помощ за подпомагане на хора в кризисни ситуации, като природни бедствия, конфликти и бежански потоци. Целта е да се подчертае нуждата от защита на правата на хората в уязвимо положение и да се подкрепи хуманитарната помощ.

23 август - Международен ден на съболезнованието с жертвите на насилство върху религиозна основа: Този ден се отбелязва с цел да се изрази съболезнование и солидарност с жертвите на насилие, дискриминация и преследване въз основа на религиозна принадлежност. Целта е да се насърчи толерантността, взаимното уважение и защитата на религиозната свобода.

 

Септември

8 септември - Международен ден на грамотността: Този ден се фокусира върху значение на грамотността и образованието за развитието на индивидите и обществото. Целта е да се повиши осведомеността за важността на грамотността и да се насърчат усилията за достъпно и качествено образование за всички.

16 септември - Международен ден за опазване на озоновия слой: Този ден се отбелязва за да се подчертае важността на опазването на озоновия слой и предотвратяването на разрушителното влияние на химикалиите върху него. Целта е да се насърчат действията за намаляване на употребата на вещества, които навредяват на озоновия слой.

21 септември - Международен ден на мира: Този ден е посветен на насърчаването на мир и ненасилие в света. Целта е да се подчертае важността на дипломацията, сътрудничеството и решаването на конфликти чрез мирни методи.

27 септември - Световен ден на туризма: Този ден отбелязва важността на туризма за икономиката, културния обмен и устойчивото развитие. Целта е да се повиши осведомеността за положителните ефекти на туризма и да се насърчи отговорната и устойчива туристическа практика.

 

Октомври

5 октомври - Световен ден на учителя: Този ден отбелязва значимостта на учителите и тяхната роля в образованието и развитието на обществото. Целта е да се насърчи уважението и признанието към учителите и да се повиши осведомеността за важността на образованието.

10 октомври - Световен ден на психичното здраве: Този ден подчертава важността на психичното здраве и насърчава насочването на внимание, подкрепа и лечение на психичните здравни проблеми. Целта е да се намали стигматизацията около психичното здраве и да се насърчи благополучието на психичното здраве за всички.

16 октомври - Световен ден на храната: Този ден се фокусира върху важността на борбата с глада в света и насърчаването на устойчиво земеделие. Целта е да се повиши осведомеността за продоволствената сигурност, правилното хранене и необходимостта от равен достъп до безопасна и хранително ценна храна за всички.

24 октомври - Ден на Организацията на обединените нации (ООН): Този ден отбелязва годишнината от основаването на Организацията на обединените нации и чества нейната работа за насърчаване на мир, хора права и устойчиво развитие в цял свят. Целта е да се подчертае важността

 

Ноември

14 ноември - Световен ден на диабета: Този ден е посветен на осведомяване за диабета, превенцията и контрола му, както и на подобряването на живота на хората, живеещи с диабет. Целта е да се повиши осведомеността за диабета и да се насърчат действията за неговото предотвратяване и управление.

20 ноември - Световен ден на детето: Този ден отбелязва приемането на Всеобщата декларация за правата на детето и се фокусира върху защитата и уважението на правата на детето. Целта е да се повиши осведомеността за нуждите и интересите на децата и да се насърчи подобряването на техния живот.

25 ноември - Международен ден за премахване на насилието срещу жените: Този ден е посветен на противодействието на насилието срещу жените и момичетата. Целта е да се повиши осведомеността за проблема и да се насърчат действията за премахването на насилието и защитата на правата на жените и момичетата.

 

Декември

1 декември - Световен ден на борбата срещу СПИН: Този ден се посвещава на осведомяване, превенция и борба срещу ХИВ/СПИН. Целта е да се повиши осведомеността за това заболяване, да се насърчава тестването и достъпът до лечение, както и да се премахнат стигмата и дискриминацията, свързани с ХИВ/СПИН.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания: Този ден е посветен на правата и благополучието на хората с увреждания. Целта е да се повиши осведомеността за техните нужди, да се бори с дискриминацията и да се насърчава инклузията и равенството на възможностите за всички.

5 декември - Международен ден на доброволчеството: Този ден чества ролята и приноса на доброволците в обществото и подчертава важността на доброволчеството за развитието и солидарността. Целта е да се насърчава доброволческата дейност и да се подчертае нейното влияние в подобряването на живота на хората.

10 декември - Международен ден на правата на човека: Този ден отбелязва приемането на Всеобщата декларация за правата на човека. Целта е да се повиши осведомеността за важността на правата на човека, да се противодейства на нарушенията и да се насърчават зачитането и защитата на правата на всеки човек.

20 декември - Международен ден на човешката солидарност: Този ден подчертава важността на солидарността като средство за постигане на мир, справедливост и устойчиво развитие.Целта е да се насърчава взаимопомощта, сътрудничеството и подкрепата между хората и общностите.

публ. на 30.06.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220