Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 20.05.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 10.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 559 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №126 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имоти, както следва:

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.60 с площ 284 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

09:30

640

100

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.71 с площ 570 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

10:00

1150

100

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.72 с площ 542 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

10:30

1340

100

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.73 с площ 364 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

11:00

740

100

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.74 с площ 506 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

11:30

1020

100

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.75 с площ 576 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

12:00

1290

100

7.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.76 с площ 581 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

12:20

1440

100

8.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.77 с площ 1196 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

14:00

2960

100

9.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.78 с площ 484 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

14:30

1200

100

10.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.79 с площ 999 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

15:00

2470

100

11.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.80 с площ 955 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр. Казанлък

15:30

2150

100

Търговете ще се проведат на 20.05.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата -  10.06.2020 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и дължимият ДДС.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на тел.0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

Публ. 28.04.2020 г. 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220