Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 18.05.2020 г. и на 19.05.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 08.06.2020 г. и на 09.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди № № 563, 557, 560 и 561 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №: № 128, 121, 129, 124, 127 и 130 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имоти, както следва:

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

  1. Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 с площ 56 130 кв.м, с. Дунавци

11:00

113 210

150

Търгът ще се проведе на 18.05.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата -  08.06.2020 г.,  при същите условия.

 

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв.

без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.4, адрес: гр. Казанлък, бул.“23-Пехотен шипченски полк“, бл.108, вх. А, ет.2, ап.4 с площ 86,27 кв.м.

09:30

65 800  

120

2.

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.14 адрес: гр. Казанлък, бул.“23-Пехотен шипченски полк“, бл.108, вх. Б, ет.2, ап.14 с площ 88,28 кв.м.

10:00

66 700  

120

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963 с обща площ 315 кв.м, гр. Казанлък, ул. „Антон Страшимиров“ №14, ведно с построената върху имота сграда със застроена площ 88 кв.м.

10:30

66 800 

120

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811, с обща площ 576 кв.м, гр. Казанлък ул. “Рахил Душанова“ № 23, ведно с построените върху имота сгради

11:00

23 950 

120

Търговете ще се проведат на 19.05.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата -  09.06.2020 г.,  при същите условия.

 

 

 

 

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

  1. 1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с обща площ 965 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък

09:30

5 300

180

2.

  1. 2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II с обща площ 890 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък

10:00

4 900

180

3.

  1. 3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III с обща площ  1 645 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък

10:30

8 200

180

4.

  1. 4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV с обща площ 900 кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък

11:00

4 950

180

5.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 с обща площ 647 кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък

11:30

5 800

180

Търговете ще се проведат на 22.05.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата -  12.06.2020 г.,  при същите условия.

 

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267, с обща площ 11 440 кв.м, гр. Казанлък

14:30

400 400

180

2.

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, с обща площ 3 572 кв.м, гр. Казанлък

15:00

125 020

180

Търговете ще се проведат на 22.05.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата -  12.06.2020 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и дължимият ДДС.

Оглед на имотите – 10-16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на тел. 0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

Публ. на 28.04.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220