Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 02.06.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 16.06.2020 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 77 от 01.10.2019 г.) и Решение №556/28.09.2017 г., Решение №522/27.07.2017 г. и Решение №718/19.03.2018г. на ОбС – Казанлък за откриване на процедури за приватизация, реши:

 Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с обща площ 807 кв.м, разположена в ПИ 35167.504.637 КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“.

Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:

- СОС 35167.504.637.3.6 с РЗП 72 кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата.  Арес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2;

- СОС 35167.504.637.3.7 със ЗП 405 кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1;

- СОС 35167.504.637.3.8 със ЗП 405 кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1;

- СОС 35167.504.637.3.9 със ЗП 405 кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1

Самостоятелните обекти се намират в Сграда №3, разположена в ПИ 35167.504.637. Сградата е построена в ПИ 35167.504.637, включен в УПИ II в кв. 203 на гр. Казанлък по действащ ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987г.

2. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980 с обща площ 1243 кв.м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Ген. Мирски“, с. Шейново, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м);

3. УПИ VII-147 с обща площ 154 кв.м, с. Ръжена по действащ ПУП, одобрен със Заповед № 600/20.07.2005 г. на Кмета на община Казанлък, ведно с построените върху него: Сграда „Работилница казани (ракиджийна)“ със ЗП 50 кв.м, на един етаж, конструкция – масивна; навес, три оградни стени, ЗП 21,50 кв.м; навес, три оградни стени, ЗП 36 кв.м.

При следните условия:

I. Търговите да се проведа на 02.06.2020г. в ст. 21А  на Община Казанлък при следните условия:

Обект

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена на тр. док. в лв. без ДДС

1.

1. Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3

10:00

649 700

200

2.

ПИ 83106.501.980, с.Шейново

12:00

9 300

180

3.

УПИ VII-147, с. Ръжена, ведно с построените върху него сгради

12:30

12 690

180

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 16.06.2020 г., при същите условия.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметки, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

II. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

III. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,            гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

IV. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

V. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

VI. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

VII. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

VIII. Оглед на обектите – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

Драгомир Петков
Зам.-кмет на община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220