Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Равда на 07.07.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 24.07.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 884 от 16.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №114 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 с обща площ 5660 кв. метра, адрес: с. Равда, общ. Несебър, НТП: Ниско застрояване (10 м).
Начална тръжна цена, лв. без ДДС - 1 082 206 лева
Цена за тръжни документи  /без дълж. ДДС/ 150 лева.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие. 

Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 14:00 ч. в стая № 22 в сградата на Община Казанлък, при липса на кандидати - втора дата -  24.07.2020 г.,  при същите условия.

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, да се преведе по сметка: BG55UNCR76308400000400, код вид на плащане: 44 25 00 на Община Несебър.

Оглед на имота – 10-16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък. Тел. за контакти: 0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 19.06.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220