Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с площ 999 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр.Казанлък 07.07.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 24.07.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 885/16.06.2020г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решениe № 126, взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за продажба на следният общински имот:    
Поземлен имот с идентификатор 35167.307.79, с площ 999 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр.Казанлък.
Начална тръжна цена, лв. без ДДС -  2 470 лева. 
Цена за тръжни документи  /без дълж. ДДС/ 100 лева.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 15:00 ч. в стая № 22 в сградата на Община Казанлък, втора дата при липса на кандидати – 24.07.2020 г., при същите условия.

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, срещу документ за платена цена на касата или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

 

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам--кмет на Община Казанлък

 

 

 

публ. на 19.06.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220