Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на 1 кв.м. от желязо-решетъчна конструкция за поставяне на антенно съоръжение с. Средногорово

На основание чл. 80 т.2 , чл.81, ал.2  и чл.82, ал.2 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка със Заповед №908/17.06.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/ пет/  години на общински  обект, както следва:

 Площ от 1 кв.м. от съществуваща желязо-решетъчна конструкция за инсталиране на антенни мачти за радиотехнически съоръжения  в общинска сграда- част №1, построена в имот с идентификатор 68466.46.16 /номер по стар план 046016/ в землището на с. Средногорово, м. Краището, площ 1021 кв.м., вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП За друг обществен комплекс, посочен в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 87, приложение 8 с начална месечна наемна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 03.07.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Казанлък, Ритуална зала.

Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния  търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 17.07.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена.

Оглед на обекта – от 9,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация мое да бъде закупена на гише №6 в ЦИУГ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация – 100,00 лв. без ДДС /120,00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация-гише№6 в ЦИУГ на Община Казанлък и на тел.0431/98249 или на www.kazanlak.bg.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на община Казанлък

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220