Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 958/29.06.2020 г. и Заповед №961/30.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут: Обект 1 - Позиция № 27 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за търговска дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 ПШП“, пред сладкарница „ Нектар“ с обща площ 4,00 кв.м, с начален месечен наем от 22.00 лв.; Обект 2  -  Позиция № 32 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, до казармата, с обща площ 6,00 кв. м, с начален месечен наем 30.00 лв.  Обект 3 -  Позиция № 84 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 ПШП“, източно от Автоспирката, с обща площ 23  кв.м,  с начален месечен наем от 128.00 лв.; Обект 4 -Позиция № 85 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Казанлък, ул.“Старозагорска“,  с обща площ 20  кв.м, с начален месечен наем 111.00 лв. Обект 5 - Позиция № 86 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Пушкин“, северно от магазин „Нивеа“, с обща площ 15  кв.м,  с начален месечен наем от 84.00 лв.; Обект 6 - Позиция № 91 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Крън, улична регулация до кв. 46, с обща площ 20 кв.м, с начален месечен наем от 90.00 лв.; Обект 7 - Позиция № 92 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Шипка, улична регулация до кв. 23, с обща площ 20 кв.м,  с начален месечен наем от 90.00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 22.07.2020 год. от 11:00 ч.  за обект 1; от 11:15 ч. за обект 2 ; обект 3 в 14:00 ч.; за обект 4 в 14:20 ч.; обект 5 в 14:40 ч.; за обект 6 в 15:00 ч. и за обект 7 в 15:20 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 29.07.2020 год., при същите условия.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.                                      Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98249.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

 

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220