Публични търгове за отдаване под наем на помещения за ученическо столово хранене в ОУ “Кулата“, ОУ “Мати Болгария“ и ОУ “Чудомир“

На основание чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.2 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка с Решение №150/15.04.2020г. на ОбС – Казанлък и Заповед № 980/01.07.2020 г. на Кмета на община Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на следните общински обекти за ученическо столово хранене:

Общински обект А: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ №3 с обща площ от 70.88 кв.м. в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6.98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13.90 кв.м. с начален месечен наем в размер на 91,00 без ДДС.

Общински обект Б: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ с обща площ то 210 кв.м. /в т.ч. зала за хранене 127 кв.м., коридор 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС.

Общински обект 3: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. Старозагорска“№26 с обща площ от 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от 70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС.

За участие в публичните търгове ще бъдат допускани само кандидати, отговарящи на следните условия:

За лицата, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ e задължително посочването на ЕИК/БУЛСТАТ. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по Търговския закон, допълнително се представя и удостоверение за актуално състояние, издадено до шест месеца от датата на търга;

За кандидатите е задължително представянето на Регистрация по чл.12 от Закона за храните – Удостоверение за регистрация на обекта за производство и/или търговия с храни, издадено от ОДБХ – Стара Загора;

За кандидатите е задължително прилагането на списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

За кандидатите е задължително представянето на Сертификат и/или документи, доказващи приемане на система НАССР, качество и безопасност на предлаганата храна.

Публичните търгове ще се проведат на 23.07.2020г. от 10:00 часа /за обект А/;10:20 часа /за обект Б/ и 10:40 часа /за обект В/ в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“№6, Ритуална зала.

Документи да се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 30.07.2020г. при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.

Депозит за участие в търговете в размер на 50 на сто от първоначалната месечна наемна цена, както следва: за обект А – 45, 50 лв.; за обект Б – 109, 50 лв.; за обект В – 130, 00 лв.

 Тръжна документация може да бъде закупена на гише №6 в центъра за информация и услуги на община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120,00 лв. с ДДС./

 Оглед на обектите от 9:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на община Казанлък

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220