Община Казанлък започна изпълнение на първия си социален проект по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Проект „Изграждане на социални жилища“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от двете страни на 30.06.2020г., като стойността на проекта е 1 288 120,54 лв. с включено ДДС. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 30.06.2020 г.

Чрез изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“ ще бъде създадена подходяща социална инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък.

Къщичките ще бъдат изградени в 4 общински имота на територията на град Казанлък:

-          ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, където ще бъдат построени три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи;

-          ул. „Козлодуй“ № 10, където ще бъдат построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.

Социалните жилища са вид общински жилища, но като задължителни условия към бъдещите потребители ще бъдат поставени условия за включване в образователния процес, заетост, здравеопазване и други.

Към настоящия момент има определен екип за управление на проекта и са в процес на подготовка на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и комуникация, извършване на одит и други.

 

ПРЕДИСТОРИЯ …

 

През месец декември 2019 год. Община Казанлък кандидатства за финансиране по изграждане на нови 10 броя социални жилища на територията на град Казанлък пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“. 

Инвестиционният проект „Изграждане на социални жилища“ се финансирана по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това е четвъртия получил финансиране проект на община Казанлък по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Безвъзмездната финансова помощ е насочена в подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. 

Община Казанлък надгражда устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение чрез финансиране от Кохезионната политика на Европейския съюз. Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот. В продължение на социалната политика на община Казанлък в интерес на гражданите в неравностойно положение, след стартиране изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран по линия на ОПРР 2014-2020, общината има ангажимент да разработи проектно предложение (меки мерки) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

 

За повече информация относно целите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и структурните фондове на Европейския съюз можете да намерете на следните сайтове - www.bgregio.eu и http://www.eufunds.bg/

  Изтегли Документ
публ. на 09.07.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220