Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №903 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: ОС-466/23.06.2008 г. - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС за изпълнение на Решение №859/29.05.2008 г. на ОбС относно откриване на процедура по акредитация на „Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък” ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №902 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: ОС-465-23.06.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет, Казанлък за осигуряване на средства от бюджета на общината за закупуване на асансьор за "МБАЛ Казанлък" ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №901 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: ОС-453/18.06.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - общински съветник за осигуряване на средства за нуждите на представителен мъжки волейболен отбор „Казанлък” при преизпълнение на бюджета на община Казанлък за 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №900 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: ОС-452/17.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за създаване на комисия за разпределение на държавната субсидия за 2008 г. за читалищата, регистрирани на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №899 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: . No. ОС_407/3.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на еднократни помощи по решение на ОбС на: Стефан Митев, Диньо Динев, Фатме Чауш, Татяна Йовчева, Катя Атанасова, Зоя Тодорова и Юри Баков.
повече...

РЕШЕНИЕ №898 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_455/19.06.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на помощи на Деян Кирилов Минчев и Мая Атанасова Петрова, граждани на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №897 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_386/ May 26 2008-Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за извършване на следприватизационен контрол за 2007 г. по сключени по реда ЗППДОП /отм./ приватизационни договори.
повече...

РЕШЕНИЕ №896 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_387/26.05.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с отказ на правото на Общината на първи купувач за нерегулиран поземлен имот №2304 в УПИ I - за озеленяване в кв. 457 А по плана на Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №895 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_441/16.06 2008-Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с включване на Община Казанлък в Регионална асоциация за управление на отпадъците, регион Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №894 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_441/16.06.2008-Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с включване на Община Казанлък в Регионална асоциация за управление на отпадъците, регион Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №893 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: No. ОС_428/11.06.2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за учредяване на право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 3 от Закона за общинската собственост в полза на Църковно настоятелство "Света Петка", по молба вх. № 22-00-11/1007 от председателя - Цанко Колев Бошнаков.
повече...

РЕШЕНИЕ №892 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-404/03.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - гараж в кв. "Орешака", гр. Казанлък, с площ 73 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №891 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-450/17.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост – помещение за търговска дейност, клуб „Кулата”, ул. „Старозагорска” №2, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №890 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-253/10.04.2008 г. - Доклад от кмета на общината за приемане на Наредба за принудителното изпълнение и заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ.
повече...

РЕШЕНИЕ №889 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-343/15.05.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за Промяна на Наредба №30 за движение на превозните средства на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №888 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №433/12.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №887 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-434/12.06.2008 г. - Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №886 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-451/17.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината във връзка с кандидатстване на община Казанлък с проекти по Оперативна програма "Административен капацитет" и подписване на Споразумение за партньорство.
повече...

РЕШЕНИЕ №885 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: вх. №ОС-430/12.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за съкращения в числеността на общинска администрация – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №884 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.06.2008 г., Протокол №71 ОТНОСНО: ОС-456/19.06.2008 г. - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС във връзка с писмо изх. №104007/04.06.2008 г. на Агенция за държавна финансова инспекция - София за предприемане на действия за търсене на имуществена отговорност на д-р Красимир Иванов Йолевски - бивш управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД - Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220