Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №592 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2749/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно опрощаване на дължимо държавно вземане на Верка Йорданова Иванова, което е в размер на 100 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №591 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2750/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно опрощаване на дължимо държавно вземане на Виолетка Николова Здравкова, което е в размер на 2 800 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №590 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2954/29.11.2010 - Докладна записка от кмета на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за прокарване на ел. провод за захранване на поземлен имот 151007 в землището на с. Копринка през следните имоти: 00268 - пасища, мери със срок на валидност 3 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №589 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2598/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на гжраждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица в едно заседание. (Първо четене!)
повече...

РЕШЕНИЕ №588 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3005/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2009 г. на 'ЕКО - 93' ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №587 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3006/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2009 г. на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №586 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2652/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишен отчет и баланс за 2009 г. на 'Хигиенни и битови услуги' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №585 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2653/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишен отчет и баланс за 2009 г на 'Балканинвест' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №584 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2922/22.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване по Оперативна програма 'Регионално развитие' по схема за безвъзмездна финансова помощ 'Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие' с проектно предложение на стойност до 500 000 лв. и собствен финансов принос 5 % от стойността на проекта.
повече...

РЕШЕНИЕ №583 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3082/29.12.2010 - Доклад от Теменужка Люцканова - кмет на с. Крън, общ. Казанлък с проект за решение относно обявяване на село Крън за град с приложени 783 подписи, на гражднани на с. Крън, които подкрепят предложението.
повече...

РЕШЕНИЕ №582 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3007/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №581 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: Предложение от Цветанка Пискова – общински съветник да се възстанови местоположението на Европейски информационен център на ул. „Искра” №4, в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №580 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: Предложение от 15 (петнадесет) общински съветници за провеждане на разискване по т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред на Заседание №39 на ОбС, на основание чл. 111, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №579 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: Включване на питания по чл. 107 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък за следващото заседание на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №578 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_3008/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно упълномощаване на представляващ Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД - Стара Загора, което ще се проведе на 17.12.2010 г. от 11.00 ч. при определен дневен ред да гласува 'против' по въпросите от т. 1, до т. 2 вкл., с всички притежавани акции и задължаването му да внесе доклад в ОбС за взетите решения по дневния ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №577 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2590/05.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичено оповестени конкурси за отдаване под наем на общински обекти - 4 бр. аптеки в гр. Казанлък представяващи имит - частна общинска собственост с позиция №107 на Приложение №9 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г. 1. аптека 'Невен' - бул. 'Розова Долина' №14 - 995 лв.; 2. аптека - 'Балкан' - бул. '23-ти ПШП' - 969 лв.; 3. аптека 'Поликлиника' - ул. 'Стара Планина'1 240 лв.; 4. аптека №1 - ул. '23-ти ПШП №23 - 1 220 лв.;
повече...

РЕШЕНИЕ №576 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2927/23.11.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Красимиров Начев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №575 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2849/03.11.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - Председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна парична помощ на Фейме Сали Ариф.
повече...

РЕШЕНИЕ №574 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2753/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък със здравословни проблеми.
повече...

РЕШЕНИЕ №573 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2675/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на ОбС на Маринчо Иванов Маринов, Виолетка Николова Здравкова, Атче Ибрям Емин.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220