Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №432 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2096/27.04.2010 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно участие на Дирекция 'Социално подпомагане' в проект по Оперативна програма 'Регионално развитие'.
повече...

РЕШЕНИЕ №431 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2095/26.04.2010 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно съфинансиране по одобрен проект на общината по програма на Европейската Комисия 'Младежта в действие'.
повече...

РЕШЕНИЕ №430 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2040/ 13.04.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отмяна на Решение №396/25.02.2010 г., взето на заседание на ОбС проведено на 25.02.2010 г.и предложение за отпускане на персонална пенсия на Соня Фиданова Петрова.
повече...

РЕШЕНИЕ №429 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2084/22.04.2010 – Доклад на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост по реда на чл.52, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък във връзка с Решение №11/21.10.2008 г. по Адм. дело №405/2008 г. на Старозагорски административен съд и заверен препис от Определение №3578/18.03.2010 г. по описа на ВАС свързани с Наредба №22 приета с Решение №869/29.05.2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №428 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1751/09.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Приета на първо четене с Решение №394/2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №427 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1750/09.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №31 на Общински съвет - Казанлък за определяне размера на местните данъци на територията на Община Казанлък. Приета на първо четене с Решение №395/2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №426 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1903/12.03.2010 - Чрез Общински съвет - Казанлък жалба от 'Кълвача Инвестмънт' АД, представлявано от изп. директор Стойчо Пенев Кълвачев, Булстат 123631634 със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, кв. 'Казанлъшки минерални бани' ул. 'Извора' №1, против Решение №391/25.02.2010 г., Протокол 7.
повече...

РЕШЕНИЕ №425 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1933/18.03.2010 - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение №391/25.02.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №424 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1966/24.03.2010 - Писмо от Мариана Кръстева - Главен секретар на Областна администрация - Стара Загора с приложена Заповед №РД-09-254/22.03.2010 г. на областния управител, с която оспорва т.т. 14, 15, 16, 17 и 18 от т. І от Решение №034/28.02.2008 г. изменена с т.3.1 от Решение №391/25.02.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №423 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2083/22.04.2010 - Доклад от Драгомил Иванов - председател на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм с проект за решение относно разпределение на средства на спортните клубове от община Казанлък в изпълнение на т. 10.1 от Решение /383/04.02.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №422 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1573/ 05.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2008 г. на 'МБАЛ д-р Хр. Стамболски' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №421 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2021/ 09.04.2010 - Доклад от Васил Самарски - председател на комисията за избор на управител на 'МБАЛ - д-р Христо Стамболски' ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно избор на д-р Кети Петрова Маналова - Владкова за управител на 'МБАЛ - д-р Христо Стамболски' ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №420 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1964/23.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на направените касови разходи от Община Казанлък към 31.12.2009 г. съгласно Приложение №№: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и приемане отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №419 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1909/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно участие на читалищни библиотеки от Община Казанлък в Проект "Глобални библиотеки - България" етап 2 - 2010 г. в следните населени места: с. Енина, с. Овощник, с. Розово, с. Дунавци и гр. Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №418 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1906/12.03.2010 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Решение №355/22.12.2009 г. в частта на т. 1 и т. 4.
повече...

РЕШЕНИЕ №417 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1636/18.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно споразумение между Община Казанлък и Община Павел Баня за ползване на депо за твърди битови отпадъци - местност 'Каракос'.
повече...

РЕШЕНИЕ №416 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1505/16.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък, приета с Решение №278/24.09.2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №415 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1696/25.01.2010 - Доклад от кмета на общината относно изпълнение на Решение №328/09.11.2009 г. с преложен Протокол от 25.11.2009 г. от проведен конкурс за избор на експерт - счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. на едн. общ. търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №414 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1478/14.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2008 г. на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството, съгласуване на бизнесплан
повече...

РЕШЕНИЕ №413 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1829/24.02.2010 - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение №383/04.02.2010 г. - бюджет на община Казанлък за 2010 г.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220