Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №412 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1854/03.03.2010 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък относно доклад №ФИ4СЗ-0021/03.11.2009 г. за извършена финансова инспекция на Община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №411 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1818/23.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване Подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - външно ел. захранване за приемно-предавателна станция на 'БТК' АД, преминаващо през поземлени имоти 001023, 001025, 001026 и 001028 - частна собственост в землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък с дължина на трасето 203 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №410 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 Относно: ОС_1819/23.02.2010 - Доклад от кмета на общината (по чл. 64 от Правилника на ОбС) с проект за решение относно приемане на подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - оптичен кабел преминаващ през поземлени имоти в землищата на с. Енина, с. Крън, с. Хаджидимитрово - собственост на общината; през поземлени имоти - държавна собственост, в землищата на с. Шейново, с. Крън, гр. Шипка и гр. Казанлък и задължаване 'БИ БИ СИ Кейбъл' ООД да положи допълнителна тръба по одобреното трасе за безвъзмездно ползване от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №409 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 (Чрез ОбС - Казанлък е постъпила жалба от 13.04.2010 г. против Решение №409/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, решението не влиза в сила до произнасянето на съда! Жалбата е публикувана в сайта на Съвета!) (Решението е в сила с Определение №9708/12.07.2010 г. на ВАС, с което се оставя в сила Определение №127/10.05.2010 г. на Адм. съд - Стара Загора!) Относно: ОС_1864/05.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно упълномощаване на кмета да подпише Запис на заповед без протест и без разноски.
повече...

РЕШЕНИЕ №408 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 (Чрез ОбС - Казанлък е постъпила жалба от 13.04.2010 г. против Решение №408/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, решението не влиза в сила до произнасянато на съда! Жалбата е публикувана в сайта на Съвета!) (Решението е в сила с Определение №9708/12.07.2010 г. на ВАС, с което се оставя в сила Определение №127/10.05.2010 г. на Адм. съд - Стара Загора!) Относно: ОС_1813/23.02.2010 - Доклад от кмета на общината (по чл. 64 от Правилника на ОбС) с проект за решение относно - даване на предварително съгласие за промяна предназначението на следните земеделски имоти: - поземлен имот 059020 - за канализационна помпена станция представляващ други изоставени ливади. учередяване на сервитут за канализационен тласкател в землището на с. Овощник през поземлени имоти: 055021, 000179 и 059001 - публично общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №407 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.03.2010 г., Протокол №29 (С вх. №ОС-2053/19.04.2010 г. областния управител оспорва чл. 16, ал. 1, т. 19, чл. 52, чл. 60, ал. 3, чл. 93, чл. 93а, чл. 128, чл. 129, чл. 130 от Решение №407/23.03.2010 г. , виж в "Обнародване на оспорени актове", същото е в сила!) Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №406 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.03.2010 г., Протокол №28 Относно: Прекратяване на 28-то заседание на Общински съвет – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №405 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.03.2010 г., Протокол №28 Относно: ОС-1866/09.03.2010 г. Доклад от Васил Самарски – председател на ОбС с проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №404 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1483/14.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане годишния баланс и отчет за 2008 г. на „Балкан-К” ЕАД.
повече...

РЕШЕНИЕ №403 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1482/14.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане годишния баланс и отчет за 2008 г. на „ДКЦ - Поликлиника – Казанлък” ЕООД, освобождаване от отговорност за 2008 г. управителя, съгласуване на бизнесплан за 2010 г. и задължение по него.
повече...

РЕШЕНИЕ №402 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1481/14.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане годишния баланс и отчет за 2008 г. на 'Казанлък - 2000' ЕООД, освобождаване от отговорност за 2008 г. управителя, съгласуване на бизнесплан за 2010 г. и задължение по него.
повече...

РЕШЕНИЕ №401 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1480/14.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане годишния баланс и отчет за 2008 г. на "Балканинвест" ЕООД, освобождаване от отговорност за 2008 г. управителя, съгласуване на бизнесплан за 2010 г. и задължение по него.
повече...

РЕШЕНИЕ №400 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1574/05.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2008 г. на 'Казанлъшка искра' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №399 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1775/16.02.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи и отговарящи на условията граждани на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №398 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1706/26.01.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на комисията по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане от бюджета на Община Казанлък, подпараграф 42-14 'Други помощи по решение на ОбС' еднократна финансова помощ на Румяна Йотова и Асен Минчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №397 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1766/11.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на децата на загиналия по време на изпълнение на служебните си задължения главен полицай Бончо Чернев.
повече...

РЕШЕНИЕ №396 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 (Отм. с Решение №430/29.04.2010 г.) Относно: ОС_1707/26.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно подадена молба от Фидан Юлиянов Петров за отпускане на персонална пенсия на детето му Соня Фиданова Петрова.
повече...

РЕШЕНИЕ №395 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1750/09.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №31 на Общински съвет - Казанлък за определяне размера на местните данъци на територията на Община Казанлък, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №394 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1751/09.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №393 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_729/01.07.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, второ четене.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220