Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №392 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1493/15.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане изменение на план за улична регулация, като отрежда нова такава от о.т. 200 до о.т. 203 по плана на село Хаджидимитрово; промяна плана за регулация, като заличава урегулирани поземлени имоти V - за озеленяване от кв. 23 и на І - за озеленяване от кв. 25, като се запазват зелени площи между новоотредената улична регулация и съществуващата от о.т. 153 до о.т. 137.
повече...

РЕШЕНИЕ №391 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 (Изм. с Решение №425/29.04.2010 г.) Относно: ОС_1783/17.02.2010 г. - Доклад от Ваня Андреева за изменение на Решение №34/28.02.2008 г. на ОбС и последвали го решения изготвен в изпълнеие решение на ПК по приватизация и разпореждане с общ. собственост от 16.02.2010 г. - 'ПК възлага на председателя на комисията да подготви доклад с проект за решение за отмяна на решения №182 и 197/2009г. и за изменение на решение №34 от 2008г.'
повече...

РЕШЕНИЕ №390 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1782/17.02.2010 - Доклад от Чавдар Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за изменение на Решение №321/29.10.2009 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №389 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1655/19.01.2010 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №388 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1781/17.02.2010 - Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2009 г. - 31.01.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №387 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27, изм. с Решение №454/27.05.2010 г.) Относно: ОС_1810/22.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Решение №274/24.09.2009 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №386 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1689/25.01.2010 - В изпълнение на чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Казанлък писмо от Катя Киликчиева - обществен посредник на община Казанлък с приложен отчет за дейността й.
повече...

РЕШЕНИЕ №385 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2010 г., Протокол №27 Относно: ОС_1784/17.02.2010 - Отчет на кмета на общината на основание чл. 120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък за: 1. Изпълнение на т. 1 от т. І - Цели от Решение №383/04.02.2010 г. на ОбС. 2. Изпълнение на т. 3, т. 4 и т. 5 от Решение №379/21.01.2010 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №384 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.02.2010 г., Протокол №26 Относно: ОС-1722/01.02.2010 г. - Доклад от Цветанка Пискова - общински съветник с проект за решение относно: Откриване на процедура за избор на управител на “МБАЛ – д-р Христо Стамболски “ ЕООД, гр. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №383 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.02.2010 г., Протокол №26, изм. с Решение №473/29.07.2010 г. Относно: ОС-1569/04.01.2010 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно проектобюджет на Община Казанлък и Инвестиционна програма за 2010 г., второ четене и приемане.
повече...

РЕШЕНИЕ №382 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.01.2010 г., Протокол №25 Относно: ОС_1607/13.01.2010 - Доклад от Ваня Андреева - председател на Временната комисия за подготовка на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, с проект за решение относно предложение до Окръжен съд - Стара Загора за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №381 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.01.2010 г., Протокол №25 Относно: ОС-1569/04.01.2010 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно проекто-бюджет на Община Казанлък и Инвестиционна програма за 2010 г., първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №380 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.01.2010 г., Протокол №25, изм. с Решение №456/27.05.2010 г., изм. с Решение №488/29.07.2010 г.,с Решение №489/29.07.2010 г. Относно: ОС_1525/23.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №379 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.01.2010 г., Протокол №25 Относно: ОС_1525/23.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №378 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.01.2010 г., Протокол №24 Относно: ОС_1558/29.12.2009 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък относно Решение №323/09.11.2009 г. на Съвета.
повече...

РЕШЕНИЕ №377 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.01.2010 г., Протокол №24 Относно: Предложение на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, сумата от обезщетение от правото на прокарване на подземен ел.-провод 110 кV за свързване с националната ел. мрежа през имотите, подробно отразени в т. 1 на Решение №376/08.01.2010 г. по време на обсъждане на т. 1 от дневния ред - ОС_1512/19.12.2009 - доклад от кмета на общината по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС с проект за решение относно приемане изготвените оценки за право на прокарване през имоти №000079, 000081, 000104, 000110 и 000558 в землище на с. Крън, представляващи полски пътища, както и за ПИ 000330.
повече...

РЕШЕНИЕ №376 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.01.2010 г., Протокол №24 Относно: ОС_1512/19.12.2009-Доклад от кмета на общината по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС с проект за решение относно приемане изготвените оценки за право на прокарване през имоти №000079, 000081, 000104, 000110 и 000558 в землище на с. Крън, представляващи полски пътища, както и за ПИ 000330.
повече...

РЕШЕНИЕ №375 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1504/16.12.2009 - Доклад от Васил Самарски - Председател на ОбС с проект за решение относно отмяна на Решение №330/09.11.2009 г. на Съвета.
повече...

РЕШЕНИЕ №374 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1309/17.11.2009 - Доклад от кмета на общината относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ ІІІ-8466 в кв. 87 по плана на гр. Казанлък, с площ 6017 кв.м., ведно с построената в груб строеж в имота сграда със застроена площ 352,54 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №373 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1492/15.12.2009 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане отбюджета на Община Казанлък за 2009 г., подпараграф 42-14 'Други помощи по решение на ОбС' еднократна финансова помощ.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220