Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №51 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-417 09-06-2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ III-119 в кв. 104 по плана на Казанлък, с площ 3169 кв.м., ведно с построената в имота сграда-бивша ДГ "Зорница" и подобрения-ограда, тротоари и трайни насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №50 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-718 01-10-2008 Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината по молба на "Булинвест" ООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №49 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-781 20-10-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на частта на общината по молба на изпълнителния директор на "Арсенал - 2000" АД - Казанлък за УПИ І-146, УПИ-VІІІ-146, УПИ-ІХ-146 и УПИ-Х общ., в кв. 50, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №48 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: Предложение от Георги Каличков – общински съветник, за създаване на набирателна или депозитна сметка на община Казанлък, в която да постъпват всички средства от прекратяване на съсобственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №47 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС_615 18-08-2008 Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот-публична общинска собственост - помещение за търговска дейност, находящо се на ниво сутерен в сградата на музей "Искра", град Казанлък за кафе-аперитив.
повече...

РЕШЕНИЕ №46 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно ОС-753 13-10-2008 Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за срок от 5 години на общински обект, полумасивна сграда за услуги и производство в двора на ЦДГ №13 "Мечо Пух", град Казанлък, представляващ част от обект - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №45 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-755/13.10.2008 г. – Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на общинско жилище по предназначение „ведомствено”, находящо се в град Казанлък, ул. „Скобелев” №21, вх. „А”, ет. 1, ап. 2 за срок от 01.10.2008 г. до 31.08.2009 г. за ползване от Ман Минда Мей – доброволец от Корпуса на мира.
повече...

РЕШЕНИЕ №44 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-699/23-09-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно намаляне капацитета на Дом за възрастни хора с деменция "Д. Папазов град Казанлък на 70 човека.
повече...

РЕШЕНИЕ №43 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-764/14-10-2008 - Доклад от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2008 г. (Оспорено от кмета на общината с жалба вх. №ОС-890/17.11.2008 г. с искане за преразглеждане на решението на следващото заседание на ОбС. С Решение №84 от 27.11.2008 г.Общинският съвет отхвърля жалбата на кмета.)
повече...

РЕШЕНИЕ №42 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-773 16-10-2008 - Доклад от Георги Каличков-зам.-председател на ПК по приватизация и разпореждане с общ. собственост относно създаване на временна комисия за проверка правилното съставяне на проектосметната документация и отчитането на строително-монтажните работи от Поименния списък за финансирането на капиталовите разходи за 2008 г. по обекти, Приложение №13 в отчета за изпълнение бюджет 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №41 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №40 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС-692/19.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне бъзвъзмездно за управление от държавна агенция "Национална сигурност" - Стара Загора на имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ V-1262 в кв. 215 по плана на град Казанлък (на ул. "Пейо Яворов" №6), ведно с построените в имота сгради.
повече...

РЕШЕНИЕ №39 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_636/ 26.08. 2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък: Колина Бялкова, Кольо Колев, Тотьо Доев, Пенка Докова, Веселин Иванов, Илия Маринов.
повече...

РЕШЕНИЕ №38 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_640/29.08. 2008 г. - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник с предложение за закупуването от Община Казанлък на сграда в центъра на село Хаджидимитрово, собственост на "Наркооп" - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №37 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_538/21.07.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен, на външни водопровод и канализация за "Завод за производство на сейфове и метална мебел" в поземлен имот 000711 по картата на възстановената собственост, землище Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №36 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_576/01.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината в изпълнение на Решение №896/25.06.2008 г. на ОбС, относно окомплектоване и изготвяне на коректно предложение с проект за решение относно отказ от правота на Общината на първи купувач за нерегулиран поземлен имот №2304 в УПИ І - за озеленяване в кв. 457 А по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №35 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_622/ 20.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение, относно промени в приходната и разходната част и инвестиционна програма по бюджета на община Казанлък за 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №34 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: Предложение от Васил Самарски – председател на ОбС - Казанлък, относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за заплащане разходите за погребението на Почетния гражданин на Казанлък - д-р Георги Павлов Китов, починал внезапно на 14.09.2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №33 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: Предложение от Стефан Дамянов – кмет на общината, относно провеждане на извънредно заседание на ОбС по проблемите на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД, след изпълнение на Решение №879/29.05.2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №32 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: Предложение от Янко Запрянов – общински съветник, относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за съфинансиране на дейността на Ангиографски център към "МБАЛ - Казанлък" ЕООД относно сектор "Инвазивна кардиология".
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220