Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1272 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3581/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно отписване на дългосрочната инвестиция в размер на 492 340 лева от актива на баланса на 'Еко-93' ЕООД - в ликвидация, като несъбираема, и записването й като извънреден разход.
повече...

РЕШЕНИЕ №1271 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3537/20.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно на помещение за нуждите на общински културен институт Театър 'Любомир Кабакчиев'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1270 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3584/10.03.2015 - Доклад от Петър Косев - оправомощен За Кмет, със Заповед №413/04.03.2015 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно изменения и допълнения на Наредба №26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1269 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3582/09.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развления с площ 94.00 кв. метра по реда на чл. 56 от ЗУТ (нач.тръжна цена - 308 лева). Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
повече...

РЕШЕНИЕ №1268 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3552/27.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на 'Казанлъшка Искра' ЕООД, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1267 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3531/18.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на чл. 3, ал. 1 от Договор №Д08-173/17.12.2014 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот общинска собственост, одобрен с Решение №1074/11.09.2014 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1266 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3553/27.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно разделяне на общински Поземлен имот №000308, земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище, мера в землището на с. Копринка, общ. Казанлък и промяна начина му на трайно ползване.
повече...

РЕШЕНИЕ №1265 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3519/17.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно създаване на Общински културен институт - Посетителски център 'Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства' в Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1264 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3628/25.03.2015 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №542/21.03.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно одобряване на Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Исторически музей 'Искра' - Казанлък по проект 'Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили 'Хелвеция' и 'Грифони' по Програма БГ08 'Културно наследство и съвременни изкуства', Мярка 1 'Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство' в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1263 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3627/24.03.2015 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение №1261/25.02.2015 г., в частта на т. VІІ.
повече...

РЕШЕНИЕ №1262 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3509/11.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана за участие на Община Казанлък в редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 'В и К' ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1261 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3475/03.02.2015- Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. Допълва се състава на комисия: Димитър Баяслиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1260 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3428/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1259 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3490/06.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-795, 796, 799 с обща площ 2 652 кв. м в кв. 227, гр. Казанлък, за сумата от 2 500,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1258 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3466/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Обект 'Едноетажна масивна сграда с предназначение 'фурна', с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, нач. тр. цена 28 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1257 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3476/03.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Неурегулирани Поземлени Имоти: №13, с нач. тр. цена 26 900 лв. без ДДС; №17 с нач. тр. цена 13 800 лв. без ДДС и №18, с нач. тр. цена 26 600 лв. без ДДС, находящи се в кв. 'Казанлъшки минерални бани', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1256 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3465/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ VI в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък /бивш стопански двор/, нач. тр. цена 19 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1255 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3430/16.01.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 5 320 лв. без ДДС на Гаражна клетка №15, находяща се в подблоковото пространство с подход от юг, жилищен блок №27, вх. Г, ж.к. 'Изток', кв. 372, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1254 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3486/05.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на УПИ XII, кв. 30, гр. Казанлък; нач. тр. цена 28 952 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1253 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3485/05.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на УПИ IV-6346 в кв. 239, гр. Казанлък, ул. 'Патриарх Евтимий' №3; нач. тр. цена 43 134 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220