Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1252 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3467/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Апартамент №3 с административен адрес: гр. Казанлък, ул. 'Розова долина' №1, вх. А, ет. 4; нач. тр. цена 41 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1251 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3471/02.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: УПИ І-3009, 3010, 3011, 3012, 3014, 3018, 3019, 3020, местност „Каша“, гр. Казанлък, нач.тр. цена - 90 000 лв. без ДДС; УПИ ІІ-154 в кв. 25 с. Ръжена, нач.тр. цена - 21 000 лв. без ДДС; УПИ VІ-158 в кв. 25 с. Ръжена, нач.тр. цена - 20 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1250 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3488/06.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Обект в сграда, включващ Търговски обект 'Б' и обособена част 'В', находящ се в УПИ XX-1,9107,9108, кв. 372, гр. Казанлък; нач. тр. цена 49 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1249 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3493/09.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на списък на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.
повече...

РЕШЕНИЕ №1248 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3433/16.01.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земеделските земи от общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт от заявителите.
повече...

РЕШЕНИЕ №1247 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3469/02.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно на НЧ 'Жар 2002', част от имот публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1246 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3440/21.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на Урбанизираните територии за Поземлен имот №118004, местност „Малката кория” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Предварително съгласие за учредяване на сервитут с площ 122 кв. метра през Поземлен имот №000335 – пасище, мера - публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване и водоснабдяване до Поземлен имот №118004 – нива, седма (1.439 дка) и пета (0.561) категория при неполивни условия с площ от 2 дка, местност „Малката кория“ в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1245 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3503/10.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дарение в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ръжена, общ. Казанлък, на земеделски земи, частна общинска собственост в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1244 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3477/03.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изграждане на В и К инфраструктура на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1243 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: . ОС_3528/18.02.2015-Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.05.2014 г. до 08.11.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
повече...

РЕШЕНИЕ №1242 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3458/28.01.2015-Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1241 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3508/11.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на ощината с проект за решение относно удължаване срока на погасяване на кредит по Договор №581/04.02.2014 г. от Фонд Флаг по проект 'Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 - 2013.
повече...

РЕШЕНИЕ №1240 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3501/10.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на субсидията за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1239 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС-3543/24.02.2015 г. - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Общ устройствен план на територията с изявено културно - историческо наследство 'Долината на тракийските владетели', община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1238 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3529/18.02.2015 - Доклад от Васил Самарски - ръководител на Групата съветници от БСП с проект за решение относно приемане на Декларация за несъгласие със съкращенията на служители в Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа”.
повече...

РЕШЕНИЕ №1237 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол №60 Относно: ОС_3538/20.02.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция, част от публична общинска собственост, находяща се в УПИ I, кв. 174 с пл. №5886 по плана на гр. Казанлък, ул.'Искра' №4
повече...

РЕШЕНИЕ №1236 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.02.2015 г., Протокол №59 Относно: ОС_3478/03.02.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект 'В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020', без протест и без разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 192 310,53 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/015 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 с нов краен срок на действие - 28.08.2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1235 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.02.2015 г., Протокол №59 /Изм. с Решение №1293/06.04.2015 г.; Изм. с Решение №1356/09.07.2015 г./ Относно: ОС_3464/30.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 година
повече...

РЕШЕНИЕ №1234 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3418/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД, гр. Казанлък и крайния ликвидационен баланс на 'Балкан-К' ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1233 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3394/22.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно молба от Катерина Кънчева Кавалджиева за опрощаване на дължимо задължение от Президента на Република България в размер на 3 565,94 лв.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220