Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1232 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3385/18.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – План за застрояване на поземлен имот №000349, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, с предназначение 'За промишлени и складови дейности и строителни материали'; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1231 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3414/12.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация на квартали 35А и 36А по плана на с. Енина, както следва: 1. Премахване на улична регулация между о.т.80б и 80в; 2. Промяна на плана за регулация за кв.35А и 36А с предвиждане за обединяване на УПИ I-3144 в кв. 35А и УПИ III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII в кв.36А и реална част от улица между о.т.80б и 80в в размер на 477 кв.м в общ УПИ с проектен номер ХIV-3152 в кв.36А, а проектната му площ се определя на 13849 кв.м и проектните граници съвпадат с обединените имотните граници на описаните имоти УПИ I-3144 в кв.35А и по плана на с.Енина; 3. Заличаване на квартал 35А по плана на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1230 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3435/19.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен за кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно oдобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна предназначението на земята за разширение на „Гробищен парк“ в Поземлен имот №061009 с площ от 9.722 дка, местност „Посата“, с. Овощник, общ. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №1229 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3419/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно удължаване срока за приключване на производството по ликвидация на „Балкан - К“ ЕАД – в ликвидация до 30.06.2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1228 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3406/08.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1227 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3416/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на Общината с проект за решение относно одобряване 'Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за програмния период 2014 – 2020 г.'; 'Инструментариум за стратегическо планиране в Община Казанлък' и 'Последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г.', изготвени по проект 'Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък' по Оперативна програма 'Административен капацитет 2007–2013', ДБФП №13-13-34/02.12.2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1226 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3315/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно отказ от общината за изкупуване на Имот №260.588 в землището на гр. Казанлък, по заявление на Ружка Цонева.
повече...

РЕШЕНИЕ №1225 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3405/08.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1224 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3423/15.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем, за срок от 5 години, на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г.; определя начална тръжна цена в размер: за обект '1' - 48,00 лв. без ДДС, за обект '2' - 25,00 лв. без ДДС, за обект '3' - 24,00 лв. без ДДС, за обект '4' - 151,00 лв. без ДДС и за обект '5' - 72,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1223 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3422/14.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 400,00 лв, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с обща площ 4 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-6271 в кв. 257, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1222 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3421/14.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2 600,00 лв., без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с обща площ 26 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI 'За църква' в кв. 165, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1221 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3316/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба №15 на ОбС - Казанлък на общински имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-общ. с площ 245 кв. метра, находящ се в кв. 52, ул. 'Бъкстон', град Казанлък. Нач. тръжна цена 14 700 лв. без ДДС
повече...

РЕШЕНИЕ №1220 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3432/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 105 200 лв. без ДДС за продажба на УПИ І-3032, 3024 в кв. 497, м. 'Каша', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1219 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3431/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 200 500 лв. без ДДС на УПИ І 'За ОДО' с площ 3 341 кв. м, в кв. 541 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1218 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3397/23.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана към Община Казанлък за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. Д-р Стоян Киркович' АД, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1217 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3447/23.01.2015 - Доклад от Моника Динева – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2015 г. – 2019 г. с проект за решение относно: избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2015 г. – 2019 г., в изпълнение на Решение 1156/17.12.2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1216 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3411/09.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем, чрез пряко договаряне за срок от 3 (три) години на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
повече...

РЕШЕНИЕ №1215 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3371/16.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно разкриване на пунктове на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца до три години в село Черганово, общ. Казанлък и в село Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1214 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3417/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2015 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1213 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3400/06.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - 3 броя и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - 1 брой като делегирана държавна дейност в гр. Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220