Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1212 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС_3398/29.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост - незастроена земя с обща площ 47,03 кв.м, представляваща част от улица (о.т. 7 до о.т.8) по действащ ПУП на гр. Шипка и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост във връзка с Решение №1123 на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1211 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС-3438/19.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Община Казанлък на имоти - публична държавна собственост, в управление на Министерство на културата.
повече...

РЕШЕНИЕ №1210 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС-3436/19.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поемане на временен, краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от бюджета на Република България за 2015г., предназначен за подпомагане на изпълнението на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС).
повече...

РЕШЕНИЕ №1209 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС-3434/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №16/09.01.2015 г. на Кмета на Общината, с проект за решение относно проект на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2015 г.,първо четене. С писмо с вх. №ОС-3445/22.01.2015 г. кмета на общината внася коригиран проект за решение, ведно с коригирани Приложения № №1, 4, 5, 10 и 25 - корекцията е следствие на отпадането на необходимостта от теглене на заем и предоставяне на безлихвен заем за финансиране на Проект 'Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора', за Приложения № №7, 13, 15 и 28 - корекциите са технически.
повече...

РЕШЕНИЕ №1208 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС-3456/27.01.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно участие на Община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора: 1. Отменя т.2 на Решение №59/27.01.2012 г. на ОбС - Казанлък; 2. Определя за представител на Община Казанлък в Агенция за регионално развитие – Стара Загора Лилия Йонкова Цонкова, заместник-кмет „Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности, а за заместник-представител Иванка Ганчева Иванова, секретар на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №1207 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол №58 Относно: ОС-3455/26.01.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект 'Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие', без протест и без разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 1 619 288,52 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/015 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 в съответствие с приложен образец.
повече...

РЕШЕНИЕ №1206 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3229/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот №073011 в землището град Казанлък, местност „Касмера“, ЕКАТТЕ: 35167. 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1205 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3227/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на трасе за външно ел. захранване от трафопост в имот с идентификатор 27499.501.2194 в с.Енина до Поземлен имот с идентификатор 27499.180.93, местност „Под Енина“ в землището на с.Енина, община Казанлък. 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-3342/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта.
повече...

РЕШЕНИЕ №1204 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3226/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за Поземлен имот №031020 в местност „До село“, землище с.Розово, ЕКАТТЕ: 62983, община Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Вносителят внася писмо с вх. №ОС-3341/05.12.2014 г. относно това, че се съобразява със становището на юриста на ОбС и уточнява адресата на акта.
повече...

РЕШЕНИЕ №1203 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3309/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане на изработка на Подробен устройствен план - План за застрояване на част от Поземлен имот №022002 в землището на с. Копринка, местност 'Машатлъка' с ЕКАТТЕ: 38563, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1202 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3223/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, комуникационно-транспортен план и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Имот №260363, местност 'Старите лозя' в землището на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от 'Изоставена нива' в 'За жилищни нужди'; одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1201 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3224/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83106.502.701 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, с предназначение 'За производствени и складови дейности'; одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-3340/05.12.2014 г. вносителят, се е съобразил със становището на юриста на ОбС и уточнява адресата на акта.
повече...

РЕШЕНИЕ №1200 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3222/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поз. имот №060011, местност 'Кюклюка' в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от 'нива' в индивидуално застрояване за 'Обществено и делово обслужване', с нискоетажно свободно застрояване; одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1199 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3231/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на: 1. Изменение на план за улична регулация и отреждане на нова улична регулация по плана на гр. Казанлък; 2. Изменение на план за регулация на част от квартали по 268, 263 и 263б по плана на гр. Казанлък; 3. Изменение на план за застрояване на част от квартали 263, 268 с предвиждане за масивни гаражи, запазване статута на съществуващите постройки и с параметри на застрояване съгласно приложена таблица по плана на застрояване.
повече...

РЕШЕНИЕ №1198 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3228/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - парцеларен план за обект 'Газоснабдяване на община Казанлък', подобект 'Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Казанлък - етап 2014', преминаващ през имоти по КВС на землищата на гр. Казанлък и с. Бузовград; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на подземен разпределителен газопровод в полза на 'СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ' ЕАД, преминаващ през общински поземлени имоти, съгласно приложен регистър. С писмо вх. №ОС-3343/05.12.2014 г. вносителят, се е съобразил със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта, както и допълва проекта за решение с нова т. 4 с текст: 'Предварителното съгласие важи за срок от 2 години'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1197 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3237/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1196 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3302/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1195 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3311/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относнодаване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструкура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №036006, местност 'Стопански двор' в землището на с. Хаджидимитрово, община Казанлък с ЕКАТТЕ: 77027. Одобряване на Заданието на Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1194 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3301/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на трасе за прокарване на подземен елeктропровод преминаващ по Поземлен имот (ПИ) №000001 - полски път, публична общинска собственост за осигуряване на електрозахранване на ПИ №113193 от 1.064 дка, представляващ „Индивидуално застрояване“, собственост на Айхан Алиев Какчиев. Всички ПИ са в местност “Каракос“, землище с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179.
повече...

РЕШЕНИЕ №1193 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3305/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на Трасе за прокарване на Подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) №010064 от 7,549 дка, представляващ 'Нива', собственост на Милко Руменов Руженов.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220