Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1192 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3312/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на План за регулация и План за улична регулация на част от квартали 210 и 212 по плана на гр. Казанлък в съответствие с предоставената скица - предложение за изменение, както следва: Изменение на план за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница за УПИ І - За жилищно строителство и КОО в кв. 212 и УПИ І - За ЖС и полуподземни гаражи в кв. 210 по плана на гр. Казанлък. Изменение на план за улична регулация на улица между о.т. 504 и о.т.505.
повече...

РЕШЕНИЕ №1191 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3307/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък с площ от 38 кв. метра от Поземлен имот (ПИ) №000221 - полски път, публична общинска собственост и от Поземлен имот (ПИ) №000601 - местен път, публична общинска собственост с площ 377 кв. метра и изграждане на 'Трасе на пътна връзка' за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот №021030 - нива от 4, 928 дка, четвърта категория, собственост на 'Иваняни' ООД, всички находящи се в местността 'Бекчийска могила', в землището на град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1190 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3313/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно 1. Даване на Разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от кварталите с номера 238 и 269 по плана на град Казанлък в съответствие с представена Скица - предложение за изменението, както следва: 1.1. Изменение на План за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница между УПИ ІІІ-564 в кв. 238 и УПИ І - 'За ОЖС' - подземни гаражи асансьорен сервиз и КОО в кв. 269, при което част от УПИ І - 'За ОЖС', подземни гаражи асансьорен сервиз и КОО в кв. 269 с площ от 230 кв. метра ще се прехвърли към УПИ ІІІ-564 в кв. 238; 1.2. Изменение на План за улична регулация на улица - Тупик между о.т.1603 и 1605; 2. Упълномощаване на Кмета на Община Казанлък да възложи изработване на пазарна оценка за описаните имоти.
повече...

РЕШЕНИЕ №1189 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3257/18.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно заявление за изкупуване на имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността. Общината отказва да закупи 600/915 кв.м от Имот №250323, намиращ се в гр. Казанлък, местност 'Стари лозя'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1188 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3235/11.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в поземлен имот с идентификатор 27499.501.352 по кадастрална карта на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 500,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1187 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3297/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно изграждането на система за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци (зелени отпадъци) на територията на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина, с. Копринка, с. Бузовград, с. Овощник и с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №1186 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3097/11.09.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметник на Христо Ботев в тревната площ в парк 'Розариум'. Постъпиха: 1. становище с вх. №ОС-3215/05.11.2014 г. от Ивелин Недялков - гл. архитект по искане на ПК по култура, информационни средстава и вероизповедания; 2. съобразено със становището на юриста на ОбС (и съгласно чл. 86, т. 4 от Наредба №27 на ОбС) вносителят, с вх. №ОС-3258/18.11.2014 г., допълва преписката с 'Подписка за монтирането на паметник на Христо Ботев в Парк 'Розариум' в град Казанлък' с положени 590 подписа в подкрепа.
повече...

РЕШЕНИЕ №1185 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3253/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот №017004 в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, Поземлени имоти № № 007009 и 007008 в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, Поземлен имот № 016012 в землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък и Поземлен имот №088147 в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ: 63570, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1184 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3239/12.11.2014 - Доклад от Галина Стояноа - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и чл. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с № №062013, 062014, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023 и 062024 в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1183 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3318/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на 13 бр. търговски сгради с обща визия в УПИ ХІІ-905, в кв. 63, гр. Шипка, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1182 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3293/26.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (17 поз).
повече...

РЕШЕНИЕ №1181 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС-3269/20.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот №049001 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 27499.11.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, община Казанлък и Поземлен имот № 341.9 по Плана на Новообразуваните имоти на м. „Каделкова чешма“, с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък и Поземлен имот №600.176 по Плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3238/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ч. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ V 'За РПК', с площ 700 кв. м, в кв. 15 по плана на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда 'Търговска сграда' (пивница и магазин), със застроена площ 250 кв.м; нач. тр. цена - 31 700 лв. без ДДС. Допълва се състав на Комисия: Иво Лозанов.
повече...

РЕШЕНИЕ №1179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3254/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” (по техническа документация), със застроена площ 126 кв. м, състоящ се от: търговска зала, склад, преддверие и санитарен възел, разположен в северозападната част на едноетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-9107 в кв. 372, съгласно ПУП на град Казанлък. Нач. тръжна цена - 38 800 лв. Допълва се състав на Комисия: Румяна Друмева! С писмо вх. №ОС-3332/04.12.2014 г. вносителят е предоставил АОС №816/25.05.2004 г. съобразено със становището на юриста на ОбС, който става неразделна част от приложението на решението!
повече...

РЕШЕНИЕ №1178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3317/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в УПИ ХІ - 3973, в кв. 48 по плана на гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Ахмед Мехмед. С вх. №3338/05.12.2014 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС и с оглед правилната индивидуализация на обекта, предмет на учредяване право на строеж, допълва в частта на мотивите и проекта за решение, както следва: 1. Допълва мотивите в проекта за решение с текста: 'Съгласно изискванията към 'Сграда на Медицински център' на главния архитект на Община Казанлък максималната застроена площ на имота не трябва да бъде по-голяма от 60 % от общата площ на УПИ ХІ - 3973 'За ОДО и подземни гаражи', целият с площ от 330 кв. метра, а максималната РЗП - не по-голяма от 396 кв. метра.' 2. Изменя т. І от проекта за решение, която добива следния текст: 'І. Да бъде проведен публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за изграждане на 'Сграда на Медицински център' с максимална РЗП (Разгърната застроена площ) до 396 кв. метра и максимална ЗП (застроена площ) до 60% плътност в УПИ ХІ-3973 (единадесети за три хиляди деветстотин седемдесет и три) 'За ОДО и подземни гаражи', с обща площ на имота 330 (триста и тридесет) кв. метра в кв. 48 (четиридесет и осми) по плана на град Казанлък, съгласно План за регулация, одобрен със Заповед №379/04.05.2007 г. на Кмета на Община Казанлък, План за застрояване, одобрен със Заповед №419/25.02.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, Кадастрален план, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/27.05.1987 г. на КТСУ при МС и граници: север - УПИ ХІІ-3974 и УПИ Х-3972; изток и юг - улици и запад - ул. 'Антон Страшимиров'.'
повече...

РЕШЕНИЕ №1177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3255/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. в частта на Приложение №1 с общински имот: Обект в сграда, представляващ Търговски обект „Б“ по техническа документация с обща площ 188,01 кв. м и прилежащи части от общи части на сградата, разположен в югозападната част на едноетажна сграда, състоящ се от две помещения и лятна градина, находящ се в УПИ V-9107, кв. 372, кад. район 505, гр. Казанлък по действащ ПУП, с прогнозна цена: 20 000 лв.; изменение на Годишния общински план за приватизация (Приложение №18); откриване на процедура за приватизация и определяне метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: Обект в сграда, представляващ Търговски обект „Б“ по техническа документация с обща площ 188,01кв. м и прилежащи части от общи части на сградата, разположен в югозападната част на едноетажна сграда, състоящ се от две помещения и лятна градина, находящ се в УПИ V-9107, кв. 372, кад. район 505, гр. Казанлък и упълномощаване Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на Анализ на правното състояние, Информационен меморандум, оценки и актуализации на същите за него, както и задължението да ги предложи за утвърждаване от ОбС - Казанлък. С писмо вх. №3333/04.12.2014 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС предоставя АОС №817/25.05.2004 г., който става неразделна част от приложението на решението.
повече...

РЕШЕНИЕ №1176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3292/26.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ 'Обект в сграда - 'Аптека 1', състоящ се от Търговска зала, Асистентско помещение, склад, миялно, бокс, санитарен възел, с обща площ 83,45 кв. метра и прилежащи части от общите части на сградата, след утвърждаване Анализа на правното състояние на обекта; утвърждаване на пазарната оценка на имота (83 000 лв., без ДДС) и упълномощаване Кмета на Общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга и сключване на Договор за приватизация, регламентирани в Наредба за търговете и конкурсите. Допълва се състава на Комисията: Драгомир Петков.
повече...

РЕШЕНИЕ №1175 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3337/05.12.2014 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски' ЕООД – Казанлък с проект за решение относно прекратяване на Договор за сътрудничество, сключен между МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД и МЦ 'Алекс' ООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1174 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3330/04.12.2014 - Доклад от д-р Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД с проект за решение относно продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ ІІІ-8466 за ОДО, в кв. 87, с площ на имота от 6017 кв.м, собственост на МБАЛ 'Д-р Хр. Стамболски' ЕООД. Начална тръжна цена 446 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1173 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3310/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подребен устройствен план - План за застрояване, План - схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на Урбанизираните територии за Имот №069020, находящ се в местността 'Соления дол' в землището на с. Ръжена, с ЕКАТТЕ 63570, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220