Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1172 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3306/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на трасе за прокарване на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) №182.10 от 3443 кв. м, представялаващ 'Нива', собственост на Стефан Стефанов. Трасето преминава по следните ПИ общинска собственост: №179.25 - напоителен канал; №179.101 и №181.183 - за селскостопански и горски ведомствени пътища; №179.397 - пасище, всички в местност 'Под Енина', землището на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499.
повече...

РЕШЕНИЕ №1171 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3304/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларни планове за подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот (ПИ) №181.64, представляващ нива от 681 кв. метра, шеста категория, собственост на Христо Панчугов преминаващи по полски пътища, общинска собственост: ПИ №180.184 и ПИ №179.101; през пасища, мери, общинска собственост: ПИ №179.518 и ПИ №179.397 и през напоителен канал, общинска собственост ПИ №179.025, всички находящи се в местност 'Под Енина', землището на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499 с общо за трасетата: за електропровода - дължина 67.25 метра и общ сервитут 134.9 кв. метра за водопровода - дължина 117.35 м и общ сервитут 84.2 кв. метра.
повече...

РЕШЕНИЕ №1170 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3206/28.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация част от квартали 392А, 457 и 457А и изработване на такъв, относно УПИ III-2310, IV-2309, V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал 392А, УПИ I-за озеленяване от кв. 457А и УПИ II-2251 от кв. 457 по Плана за регулация на гр. Казанлък в съответствие с представена скица с предложение за изменението. (В Заседание №56/28.11.2014 г. ОбС не взе решение!)
повече...

РЕШЕНИЕ №1169 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3289/25.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за 2014 г. в Приложение №13 и откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общински терен от 104.00 кв.м /60.00 кв.м - търговска площ и 44.00 кв.м - складова/ за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в УПИ VІ - 8803, кв. 172 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1168 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3296/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот държавна частна собственост, представляващ 1/3 идеална част от Административна сграда в гр. Казанлък, бул. 'Розова долина' №6, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв. 212, кадастрален район 504 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1167 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3291/26.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно закриване на процедура за приватизация на общински имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ в кв. 38, по плана на град Казанлък, ведно с находящата се в имота сграда - незавършено строителство и изваждането на същия от приетия Годишен план за приватизация за 2014 г., Приложение №18, т. 1 'Списък на обектите с открита процедура за приватизация', от Решение №884/07.02.2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1166 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3321/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение Общинска библиотека 'Искра' да бъде преместена в западно тяло на 'Бизнес сграда', собственост на община Казанлък, построена в УПИ VІІІ-за ОДО, кв. 164 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3323/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3324/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, както и приемане Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г., съгласно Приложение №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №1163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3299/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3325/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отказ от предявени искове по гр. дело №1033/2005 г. по описа на Районен съд - Казанлък, насрочено за 19.12.2014 г. и упълномощаване на Кмета по реда на чл. 22, ал. 2 от ГПК (отм.) във вр. с Параграф 2, ал. 2 от ПЗР на ГПК.
повече...

РЕШЕНИЕ №1161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3322/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Наредба №15 на ОбС - Казанлък в частта на Глава пета, Раздел втори, чл. 66, ал. 1, в VІІІ.
повече...

РЕШЕНИЕ №1160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3329/03.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД, на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект 'Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ 'Д-р Хр. Стамболски' ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма 'Регионално развитие 2007-2013 г.' и по проект 'Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД гр. Казанлък' по договор с Националния доверителен екофонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3320/01.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по Проект 'Красива България'-2015 по Мярка М01 'Подобряване на обществената среда в населените места' с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общинската сграда в гр. Казанлък, ул.'Орешака' - 'Стадион Севтополис'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3327/03.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на Бюджета за 2014 г. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2014 г., по смисъла на Закона за общинския дълг.
повече...

РЕШЕНИЕ №1157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3335/04.12.2014 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане 'Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище 'Искра - 1860' гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека 'Искра' гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3334/04.12.2014 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък (Мандат 2015 г. - 2019 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №1155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3364/13.12.2014 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно участие на Община Казанлък в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“ по реда на Закона за управление на отпадъците.
повече...

РЕШЕНИЕ №1154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 Относно: ОС_3359/11.12.2014 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно удължаване на срока за усвояване и погасяване на Договор за кредит №582/04.02.2014г. между Община Казанлък и Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД предназначен за мостово финансиране при изпълнение на проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС).
повече...

РЕШЕНИЕ №1153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2014 г., Протокол №56 Относно: ОС_3144/07.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот №600.612 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, с.Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя. Съобразено със становището на юриста на ОбС, постъпи писмо с вх. №ОС-3250/13.11.2014 г. от Ивелин Недялков – Гл. арх. на Общината с приложено ново Задание за разрешение за възлагане изработването на ПУП.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220