Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1292 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №62 Относно: ОС-3610/19.03.2015 г. – Доклад от Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък с проект за решение относно 1. Одобряване Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир” за 2013 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на Фондацията. 2. Одобряване Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир” за 2014 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на Фондацията. 3. Приемане Отчет за дейността на Фондация „Чудомир” за 2014 г. 4. Приемане Бюджет на Фондация „Чудомир” за 2015 г. в размер на 83 286 лв. 5. Приемане Програма за дейността на Фондация „Чудомир” за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1291 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3615/19.03.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1232 от 29.01.2015 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1290 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: 28. ОС_3568/05.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) №113193 от 1.046 дка, представляващ 'Индивидуално застрояване', собственост на Айхан Алиев Какчиева, преминаващ през Поземлен имот (ПИ) №000001 - полски път – публична общинска собственост с дължина 3.49 метра и сервитут 6.98 кв. метра и Поземлен имот (ПИ) №000139 - път, Първи клас с дължина 33.34 метра и сервитут 66.66 кв. метра, всички находящи се в местността 'Каракос', в землището на село Овощник ЕКАТТЕ 53179.
повече...

РЕШЕНИЕ №1289 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3500/09.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Байрам Анатолев Чанев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1288 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3573/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. на 'Балкан - К' ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност ликвидатора на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №1287 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3516/16.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен План за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2011 - 2016 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1286 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61, (изменя т. 2 от проекта за решение с Решение №104/25.02.2016 г.) Относно: ОС_3530/18.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1285 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3548/25.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1284 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3575/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2014 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1283 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3504/10.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – План за застрояване на част от поземлен имот №000004, местност „Търниченски ливади“ в землището на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от 'Рибарник' в индивидуално застрояване за 'Ловно стрелбище за гладко-цевно оръжие и Обществено обслужване'; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. (С писмо вх. №ОС-3606/18.03.2015 г. вносителят, като взима под внимание становището на юриста на ОбС, предоставя Протокол №6/15.10.2014 г., с който е гласувано и прието промяна на предназначението на част от имота, собственост на дружеството).
повече...

РЕШЕНИЕ №1282 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3540/23.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1281 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3583/09.03.2015 - Доклад от Петър Косев - оправомощен За Кмет, със Заповед №413/04.03.2015 г. на кмета на Общината с проект за решение относно одобряване на пазарна оценка в размер на 390.00 лева без ДДС за отстъпено право на строеж на 'Селскостопанска постройка' със застроена площ 48 кв. м в УПИ І-32, в. кв. 6 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1280 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3510/11.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот №083002 в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Поземлен имот с идентификатор 27499.209.425 по КККР на с. Енина, Поземлен имот №343.1030 по ПНИ на м. 'Пъдарнята', с. Енина, ЕКАТТЕ 27499 и Поземлен имот №600.178 по ПНИ на м. 'Гюрля', с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076.
повече...

РЕШЕНИЕ №1279 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3560/04.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с номера 170.114, 170.115, 170.116, 170.117, 170.118, 170.119, 170.120, 170.121 и 170.122 по ПНИ на местност „Светица“, гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1278 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3511/11.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот №005001, Поземлен имот №005002, Поземлен имот №005003, Поземлен имот №005004, Поземлен имот №005006, Поземлен имот №005007, Поземлен имот №005010, Поземлен имот №005011, Поземлен имот №074001 и Поземлен имот №0055002 всичките, находящи се в землището на село Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1277 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС_3576/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти номера 104477, 104482, 104483, 104488, 104489, 104511, 104532, 104550 и 104551 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1276 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3561/04.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с номера 190700, 182240 и 182241 в землището на гр. Казанлък; Поземлени имоти с идентификатори 27499.320.385, 27499.28.5, 37499.31.2 и 27499.28.52 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и Поземлен имот №600.8, по ПНИ на местността „Гюрля“, с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1275 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-3577/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.148.433 по КККР на с. Енина и Поземлени имоти номера 103469, 103479, 103480, 103490, 103491, 103492, 103493, 103494 и 103495 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1274 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61
/Изм. с Решение №1364/09.07.2015 г./ Относно: ОС-3571/05.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2014 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2015 година.

повече...

РЕШЕНИЕ №1273 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол №61 Относно: ОС-354/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на План за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани, в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за 2014 година.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220