Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №217 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_686/26.06.2024 г. - Доклад по чл.39, ал.7 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно освобождаване на Петко Карагитлиев, като управител на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №216 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_685/26.06.2024 г. - Доклад по чл.39, ал.7 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно освобождаване на Севим Юмерова, като управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №215 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_683/25.06.2024 г. - Доклад по чл.39, ал.7 от Правилника на ОбС от Юзеир Кенан - Председател на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост с проект за решение относно приемане на Декларация на ОбС - Казанлък, касаеща разкриване на ТЕЛК в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски" гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №214 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_662/14.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №213 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_661/14.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване в едно с план - схеми за техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.160.719 територия "земеделска" с НТП "лозе в местност "Старите лозя", землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението на територията от "земеделска" в "урбанизира" с отреждане за вилно строителство и изграждане на вилна сграда; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №212 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_660/14.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 06848.22.13 по КККР на с. Бузовград, общ Казанлък, с НТП "нива", с цел промяна на предназначението и НТП от "земеделска" в "урбанизирана" територия, с отреждане "за търговски и складови дейности" и изграждане на сграда за търговски и складови дейности; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №211 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_639/03.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.42, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, ПИ 35167.502.9046 и ПИ 35167.502.9041 - и двата с НТП "За друг вид застрояване" в землището на гр. Казанлък, с цел обособяване на ново УПИ VI-42,9041,9046 в кв.1001 с отреждане "за жилищно строителство" образуван чрез обединяване имотите на възложителя и цел застрояване на жилищна сграда; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №210 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_648/07.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване и парцаларен план за осигуряване на пътно-транспортен достъп до ПИ с идентификатор 53179.290.8 с НТП "нива" в местност "Перетлика", землище на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ПИ от "земеделска" територия в "урбанизирана" с отреждане "за производствени и складови дейности и обществено обслужване" и изграждане на склад за промишлени стоки; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №209 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_634/28.05.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на земя с проектен идентификатор 27499.181.199 и проектна площ 477 кв. м., представляваща реална част от ПИ с идентификатор 27499.181.72., находящ се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №208 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_653/12.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №207 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_655/13.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 15 390,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 570 кв. м, представляваща УПИ V-1222, в кв.19, на гр. Крън, общ. Казанлък без построените върху нея сгради.
повече...

РЕШЕНИЕ №206 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_647/07.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24 750,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 989 кв.м., представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.114 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №205 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_646/07.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 470,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 425 кв. м, представляваща УПИ VII-247 в кв.54 на с. Бузовград, общ. Казанлък, без построените върху него сгради.
повече...

РЕШЕНИЕ №204 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_644/06.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 289,00 лв., без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 53 кв. м, реална част от УПИ XVIІІ–6325, 6326, 6327, в кв.241, по ПУП на гр. Казанлък, представляваща ПИ с идентификатор 35167.502.6700 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №203 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_659/14.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. имоти, находящи се в землището на с. Бузовград, с. Енина, общ. Казанлък и гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №202 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_658/13.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 51 440 лв. без ДДС, на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.97, ведно с построените в имота сгради с идентификатор 35167.501.97.1 и 35167.501.97.2 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №201 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_657/13.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС, на УПИ XI-349, с площ 835 кв.м., в кв. 33 по ПУП с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №200 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_649/11.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък на УПИ XIII-399, с площ 910 кв. м., находящ се в кв.15 по ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 22 300 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №199 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_643/05.06.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на земя с проектен идентификатор 40292.109.24 и с проектна площ от 72 кв.м., представляваща реална част от ПИ с идентификатор 40292.109.1, находящ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №198 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.06.2024 г., Протокол №16 Относно: ОС_467/28.03.2024 г. - Доклад от Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно избор на Обществен посредник на община Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220