Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №874 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.01.2023 г., Протокол №48 Относно: ОС_2099/09.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличение на размера на дългосрочен общински дълг, поет с Договор за финансиране на допустим проект №19F-001851/07.08.2019 г. и Решение №1081/27.06.2019 г. на Общински съвет - Казанлък, във връзка с реализация на проект „Светът на траките“ по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. ( №от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01)
повече...

РЕШЕНИЕ №873 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.01.2023 г., Протокол №48 Относно: ОС_2095/05.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура BGENERGY-2.001 - „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/.
повече...

РЕШЕНИЕ №872 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2085/19.12.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №828/24.11.2022 г. на Общински съвет, прието на Заседание №46.
повече...

РЕШЕНИЕ №871 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2050/30.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - План за застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 15864.20.3, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия", с площ от 4005 кв.м, в местност "Под селото", землище на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива "за жилища за временно обитаване"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №870 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2074/12.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2023 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №869 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2073/12.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор 06848.5.24 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №868 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2042/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на постройка - "гараж" със застроена площ от 88 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в с. Енина и определяне на пазарна цена в размер на 2650 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №867 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2057/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по реда на чл.24, т.4 от Наредба №17 на ОбС-Казанлък на Гита Славова.
повече...

РЕШЕНИЕ №866 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2054/05.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за реформиране на Домовете за стари хора, с цел съответствие на предоставяната от общините социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, съгласно Закона за социалните услуги.
повече...

РЕШЕНИЕ №865 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2040/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 160 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя, с площ 10 кв.м. от УПИ I-266 - Проектен идентификатор 83106.501.1322 в кв. 43 на с. Шейново, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №864 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2056/05.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 500 лв. за прехвърляне собствеността на имот - частна общинска собственост незастроена земя с площ 20 кв. м в УПИ IV-335 в кв. 41 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №863 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2069/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 38563.31.337 с площ от 388 кв.м по КККР на с. Копринка, находящ се в землище на с. Копринка, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 4 270 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №862 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2060/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4230 лв. за прехвърляне собствеността на имот - частна общинска собственост Незастроена земя с площ 282 кв. м в УПИ XIII-406,487 в кв. 35 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №861 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2041/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5450 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 към УПИ I-911,912 - незастроена земя с площ 42 кв. м в кв. 132A на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №860 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2046/24.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: „Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-263, в кв. 9, с площ 860 кв. м, находящ се в с. Долно Изворово, oбщ. Казанлък, в размер на 13 750 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №859 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2061/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1925,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 1 кв. м, част от улична регулация по ПУП на част от кв. 268, гр. Казанлък, за която е образуван Проектен имот с идентификатор 35167.502.89, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №858 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2058/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI, в кв. 36, с площ 780 кв. м , находящ се в с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №857 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2068/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на "Пристройка със застроена площ 75,90 кв.м и надстройка със застроена площ 152,15 кв.м", частна общинска собственост, върху УПИ IV - 445 с площ 610 кв.м в кв.42 на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена в размер на 4 560 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №856 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2067/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 50 450 лв. без ДДС за продажба на земя общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1545, с площ 753 кв. м , находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №855 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2066/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за закупуване на реална част от Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5553 с проекта площ 17 кв. м, попадаща в улица "Александър Стамболийски", гр. Казанлък, предвидена за отчуждаване, съобразно ПУП, одобрен със Заповед №925/13.06.2022 г.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220