Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №171 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_557/26.04.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване в полза на "Електроразпределение ЮГ", възмездно право на строеж за поставяне на Бетонна комплектна трансформаторна подстанция, със застроена площ - 6 кв. м, и сервитут с площ 36.00 кв. м, разположени върху имот, частна общинска собственост - УПИ VII-130, в кв.11 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък, за сумата от 840,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №170 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_504/15.04.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на община Казанлък за 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №169 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_586/10.05.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора на движими вещи - 1 брой употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №168 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_515/17.04.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №167 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_582/08.05.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване с вписване в "Почетната книга на град Казанлък" на Христо Ангелов.
повече...

РЕШЕНИЕ №166 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_575/07.05.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване с вписване в "Почетната книга на град Казанлък" на Ради Милев.
повече...

РЕШЕНИЕ №165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_574/07.05.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" Стефан Саранеделчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_473/01.04.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_506/15.04.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба №8 за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-617/20.05.2024 г., вносителят прилага коригирана Наредба №8.
повече...

РЕШЕНИЕ №162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_587/13.05.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изключване от списъка на обекти, публична общинска собственост, раздел "Клубове" и обявява за частна общинска собственост Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.323.1.20, с площ 42,85 кв.м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_614/17.05.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г., в изпълнение на Решение №96/28.03.2024 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_599/16.05.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2023 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2024 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №14 Относно: ОС_593/15.05.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2024 г., съгласно Приложения № №1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25 и 26. С Писмо с вх. №ОС-630/27.05.2024 г., вносителят прави допълнение в мотивите и променя проекта за решение в т.13.
повече...

РЕШЕНИЕ №158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_542/24.04.2024 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10, на Николай Стойнов.
повече...

РЕШЕНИЕ №157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_573/07.05.2024 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на управлението на общинското дружество "Балканинвест" ЕООД, което да се използва като клуб за активиране и подкрепа за нуждите на Агенцията по заетостта, при изпълнение на проект "Апробиране на услуги за комплексна подкрепа - създаване на клубове по активиране по места", в срок до края на 2026 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_472/29.03.2024 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_594/15.05.2024 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №6, на Пламен Георгиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_521/17.04.2024 г. - Доклад от Севим Юмерова - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_546/24.04.2024 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2024 г., Протокол №13 Относно: ОС_553/25.04.2024 г. - Доклад от д-р Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220