Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 (изм. с Решение №124/25.04.2024 г.) Относно: ОС_381/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. ПИ, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_380/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на УПИ - 4 бр. находящи се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_396/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък по обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък за монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на Община Казанлък за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_401/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие да се извърши промяна на фасадата на сграда с идентификатор 35167.502.115.1 по КККР на гр. Казанлък, обхващащо самостоятелен обект в сграда във връзка с преустройство и промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис“ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Казанлък с цел прокарване на нови ВиК инсталации.
повече...

РЕШЕНИЕ №107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_402/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП- план за регулация за УПИ I-7836, кв. 30 - Промишлена зона по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.7846 с проектна площ 184 кв. м. и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.7845 с проектна площ 34413 кв. м. по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_422/19.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
повече...

РЕШЕНИЕ №105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_374/06.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_417/18.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.04.2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_399/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците" на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_393/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2023 г. за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021-2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_398/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда“ на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_404/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 г., етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №99 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_376/08.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
повече...

РЕШЕНИЕ №98 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_371/05.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. С Писмо с вх. №ОС-457/27.03.2024 г., вносителят променя диспозитива на проекта за решение, съгласно становището на ПК-8.
повече...

РЕШЕНИЕ №97 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_410/15.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Казанлък по реда на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Мандат 2023 – 2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №96 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_409/15.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028.
повече...

РЕШЕНИЕ №95 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_426/19.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение Бюджет 2024 г., съгласно Приложения №4.
повече...

РЕШЕНИЕ №94 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_436/20.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г., изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г., изм. с Решение №84 от 29.02.2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №93 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №92 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220