Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №834 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2010/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище.
повече...

РЕШЕНИЕ №833 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2022/15.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1947/11.11.2022 г. с проект за решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №832 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2014/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне безвъзмездно в полза на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък на движима вещ - автобус.
повече...

РЕШЕНИЕ №831 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_1995/10.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно обособяване на звено "Ученически превоз" в рамките на утвърдената численост на общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №830 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2026/17.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков – Заместник-Кмет на Община Казанлък и председател на комисията по номиниране с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък на Светослав Колев.
повече...

РЕШЕНИЕ №829 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_1992/09.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на Общинско предприятие по туризъм "Казанлък Арт" и приемане на Правилник за устройството и дейността му.
повече...

РЕШЕНИЕ №828 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 (Отм. с Решение №872/21.12.2022 г.) Относно: ОС_2004/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Енинче 2022", с. Енина, общ. Казанлък, имот публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №827 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2016/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП - План за регулация за УПИ XI-303, 304, 305 (Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, гр. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №826 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_1962/20.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 6 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №825 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2013/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по процедура №BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)" по Националния план за възстановяване и устойчивост.
повече...

РЕШЕНИЕ №824 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2003/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, част от Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения.
повече...

РЕШЕНИЕ №823 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2002/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №822 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2017/14.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед №1947/11.11.2022 г. с проект за решение относно Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24 и 26.
повече...

РЕШЕНИЕ №821 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 Относно: ОС_2011/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №820 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1980/27.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1788/21.10.2022 г. с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения № №3, 4, 13 и 23.
повече...

РЕШЕНИЕ №819 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1950/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.27.8, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия" с площ от 1199 кв.м, в местност "Машатлъка", землище Копринка с цел реализиране на стопанска инициатива "за вилно строителство и обществено обслужване/автомивка и склад за дървен стр. материал"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №818 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1940/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.221.10, с площ от 4987 кв.м. по КККР на с. Енина, с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности, обществено обслужване и жилище". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1939/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.172.614 - с НТП "Нива", с площ от 4073,00 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №816 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1938/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.160.829 - с НТП "Изоставена орна земя", с площ от 535,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №815 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1951/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на план-схема за газификация към Подробен устройствен план - план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220