Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №91 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №90 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №89 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №88 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №87 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_327/19.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на управител на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10. Допълване състава на Комисията с трима общински съветника.
повече...

РЕШЕНИЕ №86 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10 Относно: ОС_71/07.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на договор на управление на Общинско публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, определяна на ВрИД, в частта за оповестяване на конкурс за възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" №12, отложена с РЕШЕНИЕ №13, взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4.
повече...

РЕШЕНИЕ №85 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_358/28.02.2024 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение, относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №84 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_347/26.02.2024 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Иван Гитев - зам.-председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г., изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №83 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_260/06.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за регулация и застрояване, план-схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.41 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 3000 кв.м., в местност „Дерлика“, землище на с. Розово, общ. Казанлък с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“ и изграждане на вили за гости и заведение за хранене. 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №82 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_261/06.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.302.240 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „за вилна сграда“, територия “урбанизирана“ с площ от 891 кв.м., в землище с. Бузовград. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №81 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_170/15.01.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.1 в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „нива“, територия - “земеделска“ с площ от 2200 кв. м., в землище с. Розово, при съседи ПИ 62983.53.162, ПИ 62983.55.7, ПИ 62983.55.2, ПИ 62983.55.5 и ПИ 62983.55.8; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №80 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_266/07.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелно електрозахранване на УПИ I-286, УПИ II-287, УПИ III-288, УПИ IV-289, УПИ V-290 в кв. 100 в терен на находище „Мечта“, с. Розово, с. Кънчево и с. Черганово, общ. Казанлък собственост на „ТРОН“. 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №79 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_265/07.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.522 с площ 573 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част 83/573 идеални части от земята на съсобственик, за сумата от 2 650 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №78 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_314/16.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 100/600 идеални части от земята без построената сграда, на съсобственика върху ПИ с идентификатор 27499.343.32 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с площ 600 кв.м., за сумата от 590 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №77 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_267/07.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 610,00 лв. за учредяване на допълнително възмездно право на строеж на едноетажна второстепенна постройка на допълващо застрояване с предназначение "Навес" със застроена площ 37,60 кв.м., разположена на североизточната стена на съществува сграда, построена върху общинска земя - УПИ XV-39 с обща площ 658 кв.м. в кв. 2 по ПУП на гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №76 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_264/07.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 50,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1334, незастроена земя с площ 2 кв.м., реална част придаваема към УПИ III-876 в кв.66 на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №75 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_263/07.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 510,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.1140, незастроена земя с площ 7 кв.м., реална част, придаваема към УПИ IX-1135, в кв.123 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №74 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_289/12.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1170,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя, представляваща Проектен имот с идентификатор 27499.501.3282, с площ 39 кв.м., реална част от Урегулиран поземлен имот VIII-1362 с обща площ 534 кв. м в кв. 33 в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №73 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_288/12.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24156,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот IV-1379 с площ 732 кв. м в кв. 64 по ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №72 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9 Относно: ОС_285/09.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70.1.34, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. „Чудомир“ №6.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220