Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №395 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1031/19.04.2021-Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №394 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_965/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-3016, кв. 608 по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 по КККР на гр. Казанлък и приемане на дарение в полза на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-970/22.03.2021 г., вносителят допълва и коригира мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №393 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_952/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинският поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, находящи се в с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №392 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_955/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба №15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №391 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_945/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Бузовград, с. Ръжена, с. Горно Черковище и с. Ясеново.
повече...

РЕШЕНИЕ №390 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_944/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ 469 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №389 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_803/17.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв. м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка", землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №388 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_964/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ I - За озеленяване" по действащият план за регулация; 2. Промяна отреждането на поземлените имоти от "за озеленяване" в "за жилищно строителство". С писмо вх. №ОС-969/22.03.2021 г., вносителят коригира правното основание и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №387 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_957/15.03.2021 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2021 г. С писмо вх. №ОС-973/23.03.2021 г., вносителят уточнява, че ще внесе допълнително подробен отчет за направените разходи за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №386 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_963/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги.
повече...

РЕШЕНИЕ №385 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_943/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на проект BG05M9OP001-6.002-0025 "Патронажна грижа+ в община Казанлък", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №384 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_938/02.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №383 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_949/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №382 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_954/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък в частта на Приложения № №1, 3, 9 и 11.
повече...

РЕШЕНИЕ №381 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_953/15.03.2021 г. - Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. №ОС-966/16.03.21 г. вносителят прави допълнение в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №380 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_947/11.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №379 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_879/02.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №378 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_893/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.617, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 2,925 дка, местност "Абаята" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същият за "жилищно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-931/24.02.2021 г., вносителя прави корекция в мотивите и проекта за решение и приложено Задание, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №377 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_855/21.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886, с начин на трайно ползване "друг вид земеделска земя", с площ от 1.0 дка, местност "Старите лозя" в землище Казанлък, с цел промяна на НТП на същия за "вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-932/24.02.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_916/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220