Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №355 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_890/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 15864.22.1 до ново ТИ /табло измервателно/, тип ТЕПО /табло електрическо пластмасово за външен монтаж/ в ПИ с идентификатор 15864.11.24 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-921/17.02.2021 г. вносителят прави корекция в мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №354 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_865/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бекликчийска могила" с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №353 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_910/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 -2024 година, Етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №352 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_912/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проектиране на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък по проект "Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък", финансиран от Министерството на образованието и науката.
повече...

РЕШЕНИЕ №351 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно:ОС_898/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък за безвъзмездна помощ за финансиране по направление "Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т. ч и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители" пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
повече...

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 (изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г., изм. с Решение №575/20.12.2021 г.) Относно: ОС_861/25.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 г. С писмо вх. №ОС-871/27.01.2021 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. С писмо с вх. №ОС-883/04.02.2021 г., вносителят прави корекции в Приложения № №4,7,13,14 и 21.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 Относно: ОС_866/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 22.
повече...

РЕШЕНИЕ №348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_842/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.230.365 - с НТП "Лозе", местност "Старите лозя", с площ от 1109,00 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За рекреационни дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №347 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_841/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот №35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №346 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_839/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП за Поземлен имот №27499.14.2 - с НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 1450 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №345 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_840/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.34 - с НТП "Нива", с площ от 0,642 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_834/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_850/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №342 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_847/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъди обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021-2022 г. С писмо вх. №ОС-864/26.01.2021 г., вносителят прилага коригирано Приложение №1, както прави и изменения в проекта за решение, в частта на т.1 и т.5 /Приложение №2 - отпада/.
повече...

РЕШЕНИЕ №341 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_830/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване "за машиностроителна и машинно обработваща промишленост" с площ от 28.167 дка, местност "Абаята" в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №340 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_853/19.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36, ет.1, обект 31, с начална тръжна цена в размер на 62 900 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Янко Запрянов и Иван Гитев!
повече...

РЕШЕНИЕ №339 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 (изм. с Решение №702/26.05.2022 г., в частта на т.2) Относно: ОС_827/11.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. №ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между "УниКредит Булбанк" АД и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС
повече...

РЕШЕНИЕ №338 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_846/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и предоставяне под наем на имоти общинска собственост на Община Казанлък по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост. С писмо с вх. №ОС-859/21.01.2021 г., вносителят прави допълнение в Приложение №11 и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №337 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_843/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разпределяне на финансовите средства от община Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №336 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_844/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите", имот - общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 146, ул. Никола Петков 37А, гр. Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220