Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №794 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1887/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Драгомир Петков - зам.-кмет да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на "Казанлък" АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №793 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1886/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя от УПИ I-2019 - Проектен идентификатор 27499.501.3264 с площ 80 кв. м в кв. 84 на с. Енина, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №792 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1895/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 920.00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309, с площ 448 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №791 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1900/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на движими вещи - частна общинска собственост на Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. №СТ 5452 ВС и Машина за ремонт и зимно поддържане.
повече...

РЕШЕНИЕ №790 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1868/31.08.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, пл. "Севтополис" №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9.
повече...

РЕШЕНИЕ №789 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1898/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 по КККР на гр. Казанлък, ул. "Ген. Скобелев" №12, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3. Определяне на начална тръжна цена в размер на 291 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №788 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1903/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на кмета на община Казанлък да сключи договор с предмет: "Добив на дървесина, сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад в горските територии - общинска собственост, засегнати от възникнали пожари на 19.07.2022 и 17.08.2022 г.", на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
повече...

РЕШЕНИЕ №787 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 (изм. с Решение №854/21.12.2022 г. в частта на т.I, подточка 1) Относно: ОС_1908/20.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №786 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1892/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до републикански път Казанлък - Бузовград - ПИ 35167.119.310.
повече...

РЕШЕНИЕ №785 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1893/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за водоснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06848.22.349 с начин на трайно ползване - "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", местност "Зад Тунджа", с площ от 17,908 дка в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Изразяване на предварително съгласие с цел изграждане на водопровод в землището на с. Бузовград, върху ПИ с идентификатор 06848.22.335, с начин на трайно ползване - "за местен път" общинска публична собственост - засегната площ от сервитута около 94 кв.м; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №784 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1863/25.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №783 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1891/14.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване актуализацията на маршрутните разписания на градските линии от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №782 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1911/21.09.2022 г. - Доклад от Моника Динева - председател на Временна комисия с проект за решение относно предложение за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора, Мандат 2023-2027 г., в изпълнение на Решение №750/28.07.2022 г. на ОбС-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №781 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1878/07.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за продължаване/доразвиване на дейностите, определени в Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., одобрено с Решение №1150/26.09.2019 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №780 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1882/12.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №779 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1904/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка", община Казанлък, обл. Ст. Загора, с цел промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени имоти, засегнати от проектното трасе на обекта. 2. Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.
повече...

РЕШЕНИЕ №778 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1901/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова -Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти за осигуряване на транспортен достъп до находище “Мечта“ в землищата на селата Черганово, Кънчево; 2. Определяне на срок на предварителното съгласие по т.1.; 3. Одобряване на Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата: Черганово, Кънчево и Розово, община Казанлък с концесионна площ 347.9 дка.
повече...

РЕШЕНИЕ №777 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1897/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 11 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в с. Енина, местност "Саднята", общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №776 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1902/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №775 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1847/09.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 г.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220