Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2500/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 192/792 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.81, с площ 792 кв.м, находящ се в местност "До село", с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 775,00 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2570/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 67/1102 идеални части от земята на собствениците, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.255 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с обща площ 1102 кв. м, за сумата от 1210,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2573/11.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на "Навес за гариране" със застроена площ от 28,55 кв. м, върху УПИ III-62, кв.6 в с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена за учреденото допълнително право на строеж, в размер на 1142,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2546/29.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 430,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП - незастроена земя, с площ 97 кв. м, представляваща реална част от УПИ V-104, с обща площ 1128 кв. м, в кв.12, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2499/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 293/893 идеални части от земята на съсобственика върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.910, по КККР на гр. Казанлък, с площ 893 кв.м., за сумата от 3047,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1095 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2556/01.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 14 790,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-507, с площ 510 кв.м, в кв.33 по ПУП на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1094 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2591/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на в размер на 18 300,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2029, с площ 610 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1093 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2587/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 20 820,00 лв, без ДДС, за продажба на земя с площ 694 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2059 в УПИ I общ. в кв.4 на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1092 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2606/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 25 312,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 06848.23.178, с площ 452 кв.м, общ. Казанлък, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, находящ се с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1091 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2605/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 31 050,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 1035 кв. м, представляваща УПИ IX-20 в кв.9 на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1090 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2569/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 21034,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: УПИ XV-775, с площ 809 кв.м, в кв.74 по одобрен ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1089 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2603/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 3 бр. общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1088 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2590/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 88 100 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг" бл. 117, вх. Б, ет. 1 ап. 25.
повече...

РЕШЕНИЕ №1087 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2585/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 52 300 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл.71, вх. А, ет.1, ап.3.
повече...

РЕШЕНИЕ №1086 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2579/13.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 61 700 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" №24.
повече...

РЕШЕНИЕ №1085 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2599/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1084 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2555/01.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 60/235 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6029, с площ 235 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №7 за сумата от 25 680,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1083 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2558/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 70 100,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя с площ 7010 кв.м, представляваща реална част от УПИ VIII-460, отреден "За стопанска дейност", с обща площ 81996 кв. м в кв. 40 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1082 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2557/01.09.2023 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 20.08.2023 г. на дружеството и пояснителен доклад към него. С Писмо вх. №ОС-2560/05.09.2023 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прилага коригиран Доклад, поясняващ баланса.
повече...

РЕШЕНИЕ №1081 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2582/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" като делегирана дейност.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220