Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №261 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на гр. Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност "Арите", землище на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №260 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ от 5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №259 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №258 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №257 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_595/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №256 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_596/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.501.537, с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №255 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_597/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 7 981 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №254 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №253 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_601/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ I, кв. 5, с площ 2920, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №252 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_602/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №251 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_603/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №250 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_604/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ IX, с обща площ 1001 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 10 970 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №249 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_605/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ V, с обща площ 1186 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 13 000 лв. без ДДС.
повече...

№248 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_606/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №247 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_616/03.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в УПИ II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №246 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_626/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №245 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_637/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на "Нуртс диджитъл" ЕАД - регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа.
повече...

РЕШЕНИЕ №244 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-13/07.10.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, отм. с Решение №264/21.10.2020 г.) Относно: ОС_638/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 години на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. "Ал. Стамболийски" №30, клуб "Розариум" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клуб по тенис на маса - Розова долина", гр. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-655/23.09.2020 г., писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, с приложено решение от Управителния съвет и допълнение в правното основание на доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №243 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_608/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от държавна дейност, с адрес в с. Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №242 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_609/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220