Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №215 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_525/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на общински имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №214 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_524/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 468 кв.м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №213 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_523/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 677 кв.м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №212 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_521/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №211 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №210 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_553/15.07.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на дружеството. С писмо вх. №ОС-570/22.07.2020 г., вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №209 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_566/21.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед №992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №208 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_539/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №207 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_538/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №206 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 (Доп. с Решение 330/28.01.2021 г.) Относно: ОС_537/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №205 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_555/16.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от " Централна градска част" и част от кв. "Новенски" в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.
повече...

РЕШЕНИЕ №204 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_540/10.07.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №203 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_533/07.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед №992/03.07.2020 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен отчет за 2019 година. Постъпи писмо с вх. №ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №202 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_560/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. в частта на Приложения №4, №13 и №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №201 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_557/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2020 г. на стойност 300 000 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №200 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_520/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ново Решение за Кандидатстване с проектно предложение по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №199 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС-510/23.06.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Казанлък, за подготовка на Интегриран проект и кандидатстване по програма "LIFE".
повече...

РЕШЕНИЕ №198 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_484/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-500/18.06.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, както и корекция в мотивите.
повече...

РЕШЕНИЕ №197 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_485/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за поземлен имот с идентификатор 35167.751 с НТП в землището на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №196 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_483/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на начални тръжни цени.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220