Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 1   
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 04.07.2008 г., Протокол № 1

ОТНОСНО:  Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.

Мотиви: На първото си заседание ОбС трябва да избере от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване от комисия, състояща се от общински съветници. Прието бе съставът на комисията да е от 5 члена, като поименно се предложи и състава на комисията и нейния председател.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

РЕШИ:

1. Комисията по избора на председател на Общинския съвет да се състои от пет члена.
2. Определя състава на Комисията по избора, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Стефанова Новакова;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Цонев Александров;
2. Джамал Неджипов Папарланов;
3. Ваня Димитрова Андреева;
4. Димитър Стоянов Атанасов;

Адресат на акта: Кметът на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Участвали в гласуването по т. 1 - 36 общински съветници, от които ''за''- 20.
Участвали в гласуването по т. 2 - 35 общински съветници, от които ''за''- 34.
За определяне председателя на Комисията по избора на председател на ОбС –
участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „за” – 34.

Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/
/ГЕНЧО КРЪСТИНОВ/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Л. ПОПОВА/
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220