Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 2
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 4.07.2008 г., Протокол № 1

ОТНОСНО:  Избор на председател на Общински съвет - Казанлък.

Мотиви: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общинският съвет избира председател на Общинския съвет. Изборът на председател на Общинския съвет се извършва на първото заседание на Общинския съвет, обявено от областния управител, с тайно гласуване по силата на чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. За провеждане на избора бе избрана комисия от състава на общинските съветници, която организира и проведе избора.

Съгласно чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет се издигнаха 3 кандидатури - от групата на ПП "БСП - ПБСД" - кандидатурата на общинския съветник Васил Стефанов Самарски, от групата на ПП ”НДСВ” - кандидатурата на общинския съветник Юлияна Георгиева Палазова, от групата на ПП "ГЕРБ" - кандидатурата на общинския съветник Теменужка Кънчева Папазова,

След проведеното тайно гласуване и съобразно изискванията на чл. 12, ал. 6, изр. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет визиращо необходимото законово мнозинство, председателят на комисията по провеждане на избора, госпожа Валя Новакова, докладва резултата от гласуването - за председател на Общинския съвет е избран господин Васил Стефанов Самарски.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 6, изр. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,

  
Р Е Ш И:
 

Избира за председател на Общински съвет - Казанлък Васил Стефанов Самарски.

 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 

Участвали в тайното гласуване 35 общински съветници, от които за кандидатурата на Васил Стефанов Самарски - 25.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/
/ГЕНЧО КРЪСТИНОВ/

ПРОТОКОЛИСТ:
 /Л. ПОПОВА/
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220