Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ  № 3
 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.07.2008 г., Протокол № 2
ОТНОСНО: ОС-512/09.07.2008 . - Приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
(Изм. с Решение № 14/25.09.2008 г.!)
(Изм. с Решение № 134/30.01.2009 г!)
(Изм. т. 2 с Решение № 311/29.10.2009 г.!)

(Изм. и доп. с Решение № 14/25.09.2008 г.; Решение № 134/30.01.2009 г.)
Мотиви: Практиката показва, че правилното определяне на вътрешноорганизационна структура на Общинския съвет гарантира ефективност на цялостната му работа като орган на местно самоуправление и местно законодателство. Персоналният избор на ръководството и състава на постоянните комисии следва да почива на обективни критерии, поради което е наложително приемането на принципи за тяхното изграждане. Прилагането на принципа на пропорционалното представителство на групите съветници е израз на съобразяване с волята на избирателя. Включването на съветниците в състава на комисиите съобразно професионалната им квалификация е залог за приемане на законови, целесъобразни и компетентни решения.
Императивният текст на чл. 48, ал. 2 от ЗМСМА дава право на общинските съветници да участват в състава на не повече от три комисии. Член 47, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет поставя като задължително условие участието на всеки общински съветник най-малко в една комисия, а ал. 3 на същия член визира правото на съветниците да участват в ръководството само на една комисия.
Докладът за приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определянето на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав е изготвен след консултации на председателя на Общинския съвет Васил Самарски с представители на всички политически партии и коалиции, съобразно техните предложения и личните желания на съветниците, на основание чл. 47, ал. 2 от Правилника.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44 и чл. 47 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
  
Р Е Ш И:
 
1. Приема следните принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет:
1. 1. Общинският съвет определя постоянните комисии съобразно характера на тяхната дейност и възникналата необходимост.
1. 2. Постоянните комисии се състоят от 7 съветника.
1.3. При определяне ръководството и състава на комисиите се прилага принципът на пропорционалното представителство на групите съветници, както и професионалната обвързаност на съветниците.
1. 4. Съставът на постоянните комисии се избира съгласно чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, по предложение на председателя на ОбС.
1.5. Общинските съветници не могат да бъдат включвани в състава на повече от три постоянни комисии - а в ръководството - само на една комисия.
1.6. В състава на постоянните комисии не могат да бъдат включвани специалисти от общинската администрация.
1.7. Общинският съвет може да извършва промени в компетенциите, броя и състава на постоянните комисии по време на своя мандат по предложение на председателя на Общинския съвет.
 
2. Създава следните постоянни комисии:
 
>1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт състояща се от 7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки за подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.
Председател:  Цветан Тенев Шиков
Зам.-председател: Николай Георгиев Дюлгеров
Членове:
1. Моника Божидарова Динева
2. Стефан Димитров Бурков
3. Теменужка Кънчева Папазова   
4. Денислав Христов Сербезов
5. Драгомил Иванов Иванов
 
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Председател:  Драгомир Влаев Петков
Зам.-председател: Димитър Василев Христов
Членове:
1. Дочка Илиева Богданова
2. Джамал Неджипов Папарланов
3. Елена Стойчева Стойчева
4. Галин Андонов Георгиев
5. Николай Христов Ибушев          
 
3. Комисия по селско и горско стопанство, състояща се от  7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.
Председател:  Дочка Илиева Богданова
Зам.-председател: Радослав Христов Рачев
Членове:      
1. Георги Михайлов Каличков
2. Николай Георгиев Дюлгеров
3. Иван Димитров Кьосев
4. Неждет Зекерия Яшар
5. Валя Стефанова Новакова
                                                                      
4. Комисия по здравеопазване състояща се от  7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - "МБАЛ - Казанлък" ЕООД и "ДКЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
Председател:  Стефан Димитров Бурков
Зам.-председател: Николай Христов Хаджиев
Членове:      
1. Дора Христова Василева
2. Николай Ботев Буков
3. Халил Реджепов Летифов
4. Силвия Стоянова Касева
5. Моника Божидарова Динева
 
5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред, състояща се от 7 члена общински съветници.  
Предмет на дейност: Обсъжда, предлага и прави предложения за контрол по опазването на обществения ред и безопасността на движение; опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията. Осъществява контрол по спазване на екологичния ред, съгласно нормативните актове. Приема мерки за подобряване на комуникациите и информационното обслужване в общината.
Председател:  Теменужка Кънчева Папазова
Зам.-председател: Генчо Милев Кръстинов
Членове:      
1. Дора Христова Василева
2. Чавдар Костадинов Ангелов
3. Янко Тонев Запрянов
4. Кольо Минчев Георгиев
5. Галин Андонов Георгиев
 
6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, състояща се от 7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
Председател:  Чавдар Костадинов Ангелов
Зам.-председател: Николай Ботев Буков
Членове:      
1. Даниела Георгиева Хубенова
2. Кольо Минчев Георгиев
3. Силвия Стоянова Касева
4. Генчо Милев Кръстинов
5. Еленка Апостолова Христова
                                  
7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, състояща се от 7 члена общински съветници. Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта, физическата култура и туризма, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък и на Председателския съвет на Общински съвет - Казанлък.
Председател:  Драгомил Иванов Иванов
Зам.-председател: Захари Велчев Даскалов
Членове:      
1. Даниела Георгиева Хубенова
2. Валя Стефанова Новакова
3. Джамал Неджипов Папарланов
4. Еленка Апостолова Христова
5. Николай Христов Хаджиев
 
8. Комисия по социални дейности и трудова заетост, състояща се от 7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината.
Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.
Председател:  Цветанка Цакова Пискова
Зам.-председател:  Димитър Стоянов Атанасов
Членове:      
1. Халил Реджепов Летифов
2. Ваня Димитрова Андреева
3. Димитър Стоянов Атанасов
4. Николай Цонев Александров
5. Георги Михайлов Каличков
 
9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинската собственост, състояща се от 7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.
Председател:  Ваня Димитрова Андреева
Зам.-председател: Георги Михайлов Каличков
Членове:
1. Станчо Георгиев Леков
2. Янко Тонев Запрянов
3. Денислав Христов Сербезов
4. Неждет Зекерия Яшар
5. Драгомир Влаев Петков
 
10. Комисия по европейски въпроси и бизнессреда, състояща се от  7 члена общински съветници.
Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА.
Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимоизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.
Председател:  Валя Стефанова Новакова
Зам.-председател: Станчо Георгиев Леков
Членове:      
1. Захари Велчев Даскалов
2. Цветанка Цакова Пискова
3. Елена Стойчева Стойчева
4. Радослав Христов Рачев
5. Димитър Стоянов Атанасов
 
Адресат на акта: общинските съветници и кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването  31 общински съветници, от които "за" - 27 .
 
Вярно с оригинала!                                    
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /В. Самарски/
 
ПРОТОКОЛИСТ:         /В. Василева/
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220