Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 4
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

ОТНОСНО: ОС-557/24.07.2008 г. Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС, с проект за решение за определяне на представител на Съвета в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Мотиви: В изпълнение на Писмо вх. № ОС-532/19.07.2008 г. на областния управител на област Стара Загора - г-жа Мария Нейкова и в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за регионално развитие, в област Стара Загора е създаден Областен съвет за развитие. Негов председател е областният управител, а членове са кметовете на общините от областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегиран представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта, делегиран представител на областните структури на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите (чл. 26, ал. 2 от ЗРР).
Неговите цели и задачи са обсъждане и приемане на областната стратегия за развитие; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие; прави предложения за сключване на споразучения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие; обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния управител.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
1. Определя за свой представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора - Васил Стефанов Самарски - председател на ОбС - Казанлък.
2. В случай на невъзможност за участие на представителя по т. 1, определя за негов заместник Валя Стефанова Новакова - председател на ПК по европейските въпроси и бизнессреда към ОбС.
3. Задължава лицата по т. 1 и т. 2 да докладват пред Общинския съвет след всяко заседание на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
 
Адресат на акта: Мария Нейкова - областен управител и председател на Областния съвет за развитие на област Стара Загора; Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък; Валя Новакова - председател на ПК по европейските въпроси и бизнессреда към ОбС.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването  35 общински съветници, от които "за" - 35.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/                                         
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220