Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 6
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: ОС-560/24.07.2008 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС.

Мотиви: Общинският съвет като орган на местното самоуправление определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА и на други дейности, определени със закон.
С изменението и допълнението на ЗМСМА, публикувано в ДВ бр. 69/2006 г. се доразвиха функциите на ОбС, като се дава възможност на същия да решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. Едновременно с това се вмени в негово задължение упражняването на текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. В правомощията на ОбС се включи и възможността ОбС да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актовете, приети от Съвета, съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА. От друга страна ОбС - Казанлък премина на безхартийни заседания на комисиите и заседанията на ОбС, като работата му се организира и провежда електронно.
За по-ефективна организация и работа на ОбС, цялостно обхващане и пълноценно изпълнение на вменените от ЗМСМА функции и задачи на ОбС, се налага той да избере от своя състав двама заместник-председатели. Това ще даде възможност на председателя на ОбС да разпредели големия обем функции и задачи, които трябва да организира и изпълнява ОбС. Разпределението на задачите ще подобри работата на ОбС, както и неговите контролни функции по отношение на издадените от кмета на общината административни актове, съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.
Поради това е необходимо да се направи изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС в частта регламентираща избор и функции на заместник-председател, като се предвиди избор на двама заместник-председатели, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чиито функции за изпълнение и разпределение им се възлагат по решение на председателя на ОбС.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема второ четене на промените в Правилника за организацията и дейността на ОбС да се извърши непосредствено след първото четене, в същото заседание на ОбС.
2. Приема на първо четене промените в Правилника за организацията и дейността на ОбС.
3. Приема на второ четене промените в Правилника за организацията и дейността на ОбС, както следва:
1.1. Чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 13, ал. 1. Общинският съвет избира двама заместник-председатели по предложение на председателя на ОбС.”
1.2. Чл. 13, ал. 2 се изменя така:
 „Чл. 13, ал. 2 Заместник-председателите на ОбС се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.”
2.1. Чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 14, ал. 1. Пълномощията на председателя и заместник-председателите на ОбС се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или зам.-председател за повече от три месеца.”
2.2. Чл. 14, ал. 4 се изменя така:
„Чл. 14, ал. 4. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и зам.-председателите на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.”
3.1. Чл. 15 се изменя така:
„Чл. 15. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Съвета се председателства от зам.-председател, определен от председателя.”
4.1. Чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 16, ал. 2. При участие на председателя на ОбС в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.”
4.2. Чл. 16, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 16, ал. 3. Председателят на ОбС, за времето на отсъствието си се замества от определен от него заместник-председател.”
4.3. Чл. 16, ал. 4, изречение второ се изменя така:
„Чл. 16, ал. 4, изречение второ. В този случай заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.”
5.1. Чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 1. Заместник-председателите на Общинския съвет:
1. Участват в Председателския съвет;
2. Подписват протоколите от заседанията на ОбС при отсъствие на председателя и когато са председателствали съответното заседание;
3. Удостоверяват с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежния ред непосредствено след текста на акта в случаите, когато замества председателя и са председателствали съответното заседание;
4. Участват в срещи и консултации с председателите на комисии и на групите общински съветници, с представители на политическите партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на ОбС.”
5.2. Чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 2. Изпълняват пълномощията на председателя на ОбС при негово отсъствие, по разпределение, извършено от председателя.”
5.3. Чл. 18, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 3. Зам.-председателите на ОбС получават възнаграждение, равно на среднодневното възнаграждение на председателя на ОбС за дните, в които поради отсъствието му са изпълнявали неговите пълномощия.”
6.1. Чл. 20, т. 2 се изменя така:
„Чл. 20, т. 2 Заместник-председателите на Съвета,”
7.1. В чл. 63, ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Чл. 63, ал. 2, изречение второ. По предложение на председателя на ОбС, зам.-председателите или Председателския съвет могат да се включват материали без становища на комисиите по въпроси, касаещи организацията и работата на Общинския съвет.”
8.1. В & 2 от Преходни и заключителни разпоредби се добавя изречение последно със следното съдържание:
& 2. изр. последно. Измененията и допълненията, приети с Решение № … от … 2008 г. влизат в сила в седемдневен срок от приемането им.”
3. Приема на второ четене промените в Правилника за организацията и дейността на ОбС, както следва:
1.1. Чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 13, ал. 1. Общинският съвет избира двама заместник-председатели по предложение на председателя на ОбС.”
 
1.2. Чл. 13, ал. 2 се изменя така:
 „Чл. 13, ал. 2 Заместник-председателите на ОбС се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.”
 
2.1. Чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 14, ал. 1. Пълномощията на председателя и заместник-председателите на ОбС се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или зам.-председател за повече от три месеца.”
 
2.2. Чл. 14, ал. 4 се изменя така:
„Чл. 14, ал. 4. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и зам.-председателите на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.”
 
3.1. Чл. 15 се изменя така:
„Чл. 15. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Съвета се председателства от зам.-председател, определен от председателя.”
 
4.1. Чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 16, ал. 2. При участие на председателя на ОбС в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.”
 
4.2. Чл. 16, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 16, ал. 3. Председателят на ОбС, за времето на отсъствието си се замества от определен от него заместник-председател.”
 
4.3. Чл. 16, ал. 4, изречение второ се изменя така:
„Чл. 16, ал. 4, изречение второ. В този случай заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.”
 
5.1. Чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 1. Заместник-председателите на Общинския съвет:
1. Участват в Председателския съвет;
2. Подписват протоколите от заседанията на ОбС при отсъствие на председателя и когато са председателствали съответното заседание;
3. Удостоверяват с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежния ред непосредствено след текста на акта в случаите, когато замества председателя и са председателствали съответното заседание;
4. Участват в срещи и консултации с председателите на комисии и на групите общински съветници, с представители на политическите партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на ОбС.”
 
5.2. Чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 2. Изпълняват пълномощията на председателя на ОбС при негово отсъствие, по разпределение, извършено от председателя.”
 
5.3. Чл. 18, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 18, ал. 3. Зам.-председателите на ОбС получават възнаграждение, равно на среднодневното възнаграждение на председателя на ОбС за дните, в които поради отсъствието му са изпълнявали неговите пълномощия.”
 
6.1. Чл. 20, т. 2 се изменя така:
„Чл. 20, т. 2 Заместник-председателите на Съвета,”
 
7.1. В чл. 63, ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Чл. 63, ал. 2, изречение второ. По предложение на председателя на ОбС, зам.-председателите или Председателския съвет могат да се включват материали без становища на комисиите по въпроси, касаещи организацията и работата на Общинския съвет.”
 
8.1. В & 2 от Преходни и заключителни разпоредби се добавя изречение последно със следното съдържание:
& 2. изр. последно. Измененията и допълненията, приети с Решение № 6 от 31.07.2008 г. влизат в сила в седемдневен срок от приемането им.”
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 36 общински съветници, от които "за" - 28.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220