Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 7
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: Избор на общински съветник, който да замества председателя на Общинския съвет при негово отсъствие до избор на зам.-председател/и

Мотиви: Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Съвета има всички права по трудово правоотношение, включително и правото на отпуск. Към момента ОбС няма избрани зам.-председател/и, който по Правилник изпълнява и заместващи функции и съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет счита, че до избор на зам.-председател/и следва да бъде избран общински съветник, който да замества председателя при негово отсъствие.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание 24, ал. 4 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Избира Цветанка Цакова Пискова - общински съветник, да замества председателя на ОбС при негово отсъствие до избор на зам.-председател/и
 
 
Адресат на акта:    Ккметът на община Казанлък;
                                   Цветанка Пискова - общински съветник.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването 36 общински съветници, от които "за" - 31.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/   
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220