Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 8
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: ОС-362/19.05.2008 г. Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за прекратяване на съсобственост по молба от Бончо Колев Тюлев, чрез продажба на частта на Общината.

Мотиви: В Общинска администрация е постъпила молба с вх. № 94-Б-140-1 от 21.08.2007 г. от Бончо Колев Тюлев, относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Казанлък, представляващ 607/1395 ид. части от урегулиран поземлен имот ХХІV-397, целият с площ 1395 кв. м в кв. 6 по одобрен подробен устройствен план на с. Кънчево, общ. Казанлък със Заповед № 308 от 2001 г. За имота е съставен акт за общинска собственост № 561 от 10.03.2008 г., вписан с вх. №1740/19.03.2008г., акт 73, том ІІ, н. д. 911, парт. 15920. Пазарната цена на имота е 6680 лв., изготвена от независим лицензиран оценител Иван Върбанов Иванов по реда на чл. 41. ал. 2 от ЗОС без ДДС.
Съсобственик в урегулирания поземлен имот ХХІV-397, целият с площ 1395 кв. м в кв. 6 по одобрен подробен устройствен план на с. Кънчево, общ. Казанлък със Заповед №308 от 2001 г. е Бончо Колев Тюлев с 788/1395 ид. части от урегулиран поземлен имот ХХІV-397, целият с площ 1395 кв. м в кв. 6 по одобрен подробен устройствен план на с. Кънчево, общ. Казанлък със Заповед № 308 от 2001 г., съгласно нотариален акт № 117, том V, рег. № 8057, дело № 817 от 2007 г.
ОбС приема, че молбата за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 607/1395 ид. ч. от урегулиран поземлен имот ХХІV-397, целият с площ 1395 кв. м в кв. 6 по одобрен подробен устройствен план на гр. Кънчево със Заповед № 308 от 2001 г. по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 3, т.1 и т. 2 от Наредба №15 за РПУРОИ следва да бъде удовлетворена.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 37 ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
 
Р Е Ш И:
 
1. Прекратява се съсобствеността върху имот: Урегулиран поземлен имот ХХІV-397, целият с площ 1395 кв. м в кв. 6 по одобрен подробен устройствен план на с. Кънчево, общ. Казанлък със Заповед № 308 от 2001 г. при граници: североизток - площад; изток - улица; югоизток и югозапад - канал; северозапад - УПИ ХХІІІ-459, чрез продажба на 607/1395 ид. ч., собственост на Общината, на молителя Бончо Колев Тюлев с адрес: с. Кънчево, ул. ”Детелина” № 9, с ЕГН 6.04167.2., л.к. 17.4.1.71, издадена на 24.09.2001 г. от МВР Стара Загора, за сумата 6680,00 лв. /шест хиляди шестстотин и осемдесет лева/, без ДДС.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажбата по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването на договора са за сметка на молителя - Бончо Колев Тюлев.
3. Вписването на договора в службата по вписванията с район на действие - Районен съд Казанлък да стане за сметка на Бончо Колев Тюлев.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Бончо Колев Тюлев с адрес: с. Кънчево, ул. ”Детелина” № 9.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 33общински съветници, от които "за" -26.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/   
 
 
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220